Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

tel./fax 84 686 53 93
biuro@barr.org.pl

550 mln dla firm z miast średnich na rozwój

Jeśli jesteś przedsiębiorcą z niedużego miasta i poszukujesz środków na wdrożenie i wprowadzenie innowacyjnych produktów na rynek, to możesz wziąć udział w konkursie i uzyskać unijną dotację. W pakiecie dla średnich miast na firmy czeka aż 550 mln zł z Programu Inteligentny Rozwój.

4
marca
logo pakiet-01

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs nr 2 w 2019 r. na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”. Konkurs dedykowany projektom realizowanym w miastach średnich oraz okolicznych gminach.

 

Termin: od 25.03.2019 do 8 maja 2019 (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00)

Termin rozstrzygnięcia konkursu: przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – maksymalnie 4 miesiące od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie.

Miejsce składania wniosków: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Sposób składania wniosków: wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków

Kto może składać wnioski? Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy realizujący projekty inwestycyjne w miastach średnich oraz okolicznych gminach, których lista stanowi załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie? Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie bądź zakupionych przez Wnioskodawcę, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu technologicznego. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe, tzn. m.in.:

 1. zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów
 2. zakup nieruchomości
 3. roboty budowlane
 4. budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal
 5. nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualne
 6. eksperymentalne prace rozwojowe
 7. usługi doradcze

Kryteria wyboru projektów: ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIR.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: maksymalna wartość dofinansowania wynosi:

 1. na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 000 zł,
 2. na usługi doradcze: 500 000 zł.

Maksymalną intensywność dofinansowania na wydatki inwestycyjne określa się zgodnie z § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878). Maksymalna intensywność dofinansowania na eksperymentalne prace rozwojowe wynosi: 35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców, 45% kosztów kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców. Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna intensywność pomocy de minimis na koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki określana jest tak samo jak intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej, o której mowa w § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:

 1. zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 49 500 000,00 zł
 2. zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 500 500 000,00 zł 

Regulamin konkursu 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek: informacje odnośnie procedury odwoławczej zawarte są w Regulaminie konkursu w §13.

Pytania i odpowiedzi: pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie poddziałania. Wyjaśnień dotyczących konkursu udziela również Infolinia PARP, odpowiadając na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl oraz telefonicznie pod numerami 22 574 07 07 lub 0 801 332 202. Najczęściej zadawane pytania znajdują się na stronie FAQ

Dokumentacja konkursowa