Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

tel./fax 84 686 53 93
biuro@barr.org.pl

Rozwój przedsiębiorczości


16-10-2017 r.

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że nabór wniosków do projektu "Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny" został wydłużony do dnia 27.10.2017 r do godz. 16.00.


18-09-2017 r.

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Beneficjent)
ogłasza nabór Formularzy Rekrutacyjnych do Projektu
„Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny” nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0037/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Nabór Formularzy Rekrutacyjnych prowadzony będzie w terminie
od 02.10.2017 r. do 16.10.2017 r.
w dni robocze od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (świąt) oraz 13.10.2017.
w godzinach 9.00 – 14.00


Formularze Rekrutacyjne wraz z załącznikami należy składać za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu - siedziba Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj, I piętro pokój nr 6, w w/w terminie (decyduje data i godzina wpływu do Biura Projektu)
Kandydat/Kandydatka do Projektu składa jeden Formularz Rekrutacyjny wraz z załącznikami
Formularze Rekrutacyjne złożone przed i po terminie naboru lub dostarczone w inny sposób niż podany w ogłoszeniu (np. fax, e-mail) nie będą rozpatrywane.

Zapraszamy!

Dokumenty do pobrania u dołu strony.

Formularz rekrutacyjny dostępny jest w wersji doc., którą można edytować (wypełnić komputerowo).

UWAGA: Osoby bierne zawodowo jako załącznik do formularza rekrutacyjnego przedkładają zaświadczenia z ZUS i KRUS o nieodprowadzaniu składek na ubezpieczenia społeczne


08-09-2017 r.

W dniu 07.09.2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosków o wsparcie pomostowe.

Poniżej przedstawiamy Wstępną Listę wniosków uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów podpisaną przez Przewodniczącego KOW ze wskazaniem wniosków wyłonionych do wsparcia finansowego.


21-08-2017r.

W dniu 11.08.2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosków o wsparcie pomostowe.

Poniżej przedstawiamy Wstępną Listę wniosków uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów podpisaną przez Przewodniczącego KOW ze wskazaniem wniosków wyłonionych do wsparcia finansowego.

Jednocześnie informujemy, iż Beneficjentowi pomocy w terminie 5 dni od momentu otrzymania decyzji Komisji Oceny Wniosków, przysługuje prawo do złożenia odwołania do Beneficjenta Projektodawcy z zachowaniem zapisów  Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
Ostateczna lista uczestników projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji, możliwa będzie po rozpatrzeniu wszystkich wniosków o ponowną ocenę biznesplanu zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz zaakceptowaniu protokołu z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Lista wniosków u dołu strony.


05-07-2017r.

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Beneficjent) ogłasza nabór wniosków/biznes planów o przyznawanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i przyznanie pomostowego wsparcia finansowego dla Uczestników/Uczestniczek projektu „Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny” nr RPLU.09.03.00-06-0037/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Nabór wniosków/biznes planów o przyznawanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i przyznanie pomostowego wsparcia finansowego
prowadzony będzie w terminie od 20.07.2017r. do 03.08.2017r.
w dni robocze od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
w godzinach 8.00 – 16.00

Wnioski/biznes plany o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i przyznanie pomostowego wsparcia finansowego wraz z załącznikami należy składać za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu - siedziba Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj, I piętro pokój nr 6, w w/w terminie  (decyduje data i godzina wpływu do Biura Projektu).

Uczestnik/Uczestniczka Projektu składa jeden wniosek/biznes plan w dwóch egzemplarzach (oryginał i jedna kopia lub dwa oryginały) wraz z załącznikami.
Składane dokumenty muszą być spięte i złożone w kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania Uczestnika/Uczestniczki Projektu z dopiskiem:
"Wniosek o przyznanie dotacji na rozpoczęcie dzielności gospodarczej i pomostowego wsparcia finansowego w ramach Projektu: Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny”

Wnioski/biznes plany o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i przyznanie pomostowego wsparcia finansowego złożone przed i po terminie naboru lub dostarczone w inny sposób niż podany w ogłoszeniu (np. fax, e-mail) nie będą rozpatrywane.

Zapraszamy!

Dokumenty do pobrania na dole strony.

Przypominamy że jednym z załączników jest zaświadczenie o ukończeniu wsparcia szkoleniowo-doradczego z zakresu  zakładania i prowadzenia firmy.

 

01-06-2017r.

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna zakończyła ocenę Formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach I rundy rekrutacyjnej od 10.04.2017 r. do 10.05.2017 r.

Do uczestnictwa w projekcie zakwalifikowano 24 osoby (14 K/ 10 M)

Kolejnym etapem będzie udział w bloku szkoleniowo-doradczym.

Serdecznie gratulujemy!

Lista osób zakwalifikowanych do projektu w załączniku na dole strony.


04-05-2017 r.

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że nabór wniosków do projektu "Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny" został wydłużony do dnia 10.05.2017 r do godz. 14.00.


28-04-2017r.

Kandydatom na przedsiębiorców zainteresowanych otrzymaniem wsparcia - dotacji przypominamy, że do 4 maja 2017 do godz. 14.00 trwa REKRUTACJA DO PROJEKTU "Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny" w ramach I rundy rekrutacyjnej.

ZAPRASZAMY !


24-03-2017 r.

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Beneficjent)
ogłasza nabór Formularzy Rekrutacyjnych do Projektu
„Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny” nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0037/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Nabór Formularzy Rekrutacyjnych prowadzony będzie w terminie
od 10.04.2017 r. do 04.05.2017 r.
w dni robocze od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (świąt)
w godzinach 9.00 – 14.00

Formularze Rekrutacyjne wraz z załącznikami należy składać za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu - siedziba Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj, I piętro pokój nr 6, w w/w terminie (decyduje data i godzina wpływu do Biura Projektu)
Kandydat/Kandydatka do Projektu składa jeden Formularz Rekrutacyjny wraz z załącznikami
Formularze Rekrutacyjne złożone przed i po terminie naboru lub dostarczone w inny sposób niż podany w ogłoszeniu (np. fax, e-mail) nie będą rozpatrywane.

Zapraszamy!

Dokumenty do pobrania u dołu strony.

Formularz rekrutacyjny dostępny jest w wersji doc., którą można edytować (wypełnić komputerowo).

Uwaga: wskazany w Regulaminie rekrutacji termin naboru wniosków został wydłużony, dokumenty nalezy składać do dnia 04.05.2017 r.


28-02-2017 r.

Już od marca 2017 r. rozpoczynamy realizację Projektu Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny, współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości jako jednej z form skutecznego przeciwdziałania bezrobociu, podnoszenia aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny poprzez kompleksowe wsparcie przy tworzeniu nowych przedsiębiorstw co zapewni skuteczną aktywizację zawodową grupy docelowej i trwałość powstałych miejsc pracy, w tym także w ramach samozatrudnienia.

Projekt skierowany jest do 72 osób (48K/24M) w wieku 30+ zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, które nie prowadziły działalności gospodarczej lub wykonywały wolne zawody w przeciągu ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu i pozostają bez pracy, w tym osoby bezrobotne.

Kandydaci do udziału w projekcie muszą należeć do minimum jednej z grup osób tj.:

  • osoby 50+,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

W ramach projektu zapewniamy:

  • szkolenia
  • doradztwo
  • dotacje do 23.000 zł
  • wsparcie pomostowe do 19.200 zł

Dokładnych informacji udzielamy w Biurze Projektu:


Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kościuszki 65, I piętro, tel. 604564148, 84 686 53 93, e-mail:biuro@barr.org.pl, www.barr.org.pl

Zapraszamy!

zestawy-logo-01