Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

tel./fax 84 686 53 93
biuro@barr.org.pl

Informacja o aktualnych naborach wniosków o dofinansowania dla przedsiębiorców

23
sierpnia

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o planowanych naborach wniosków o dofinansowania dla przedsiębiorców:

1. Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, I oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Kto może składać wnioski?

  • przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) albo
  • konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania). Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 20 mln PLN.

Termin naboru: od 16.10.2017 do 18.12.2017

Szczegółwe informacje: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/12-Sektorowe-programy-BR-INNOSBZ

2. Konkurs nr 3 w 2017r. na dofinansowanie projektóww ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”

Kto może składać wnioski?

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług). Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 000 000 zł, w tym:na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 000 zł,na usługi doradcze: 500 000 zł.

Termin naboru: od 05.09.2017 do 28.02.2018

Szczegółowe informacje:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/32-wsparcie-wdrozen-wynikow-prac-br-321-badania-na-rynek-280419/