Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

tel./fax 84 686 53 93
biuro@barr.org.pl

Planowane konkursy dla przedsiębiorców


Program:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020

Działanie:
2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia naboru:
listopad 2017 – styczeń 2018

Typy projektów kwalifikujące się do dofinansowania:
W ramach działania przewidziane jest wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorców.

Pomoc publiczna i pomoc de minimis: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej na inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 (Dz. U. z 2015, poz. 787).

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
Przedsiębiorstwa

Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu:
Ministerstwo Rozwoju, Departament Innowacji

Planowana kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:
150 000 000,00 zł


Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu:
Max. 25% - 70% (zgodnie z możliwą do przyznania intensywnością pomocy)

Minimalna wartość projektu:
2 000 000,00 PLN

Powyższe zasady mogą ulec zmianie w wyniku szczegółowych postanowień regulaminu konkursu.


Program:
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

Działanie:
1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Planowany termin ogłoszenia konkursu:
listopad 2017

Planowany termin rozpoczęcia naboru:
grudzień 2017

Typy projektów kwalifikujące się do dofinansowania:
Projekty dotyczące zapewnienia możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Wsparcie może być udzielone na projekty realizowane na obszarach, na których nie istnieje i najprawdopodobniej nie powstanie na zasadach komercyjnych w ciągu trzech lat, co jest każdorazowo weryfikowane przed ogłoszeniem konkursu w drodze otwartych konsultacji społecznych, sieć NGA umożliwiająca świadczenie usług dostępu do internetu o przepustowości co najmniej:
• 100 Mb/s od i do użytkownika końcowego będącego podmiotem wchodzącym w skład systemu oświaty i wskazanego w dokumentacji konkursowej;
• 30 Mb/s do innych użytkowników końcowych.
Dopuszczalne będą wyłącznie projekty, których głównym celem jest rozmieszczenie sieci dostępowych. Sieci wyższych warstw, tj. sieci dystrybucyjne i szkieletowe będą mogły być realizowane wyłącznie w przypadkach, gdy są one niezbędne dla zrealizowania sieci dostępowej, a nie jest możliwe lub ekonomicznie uzasadnione wykorzystanie istniejących zasobów. Jednocześnie w zakresie sieci szkieletowych i dystrybucyjnych dopuszczalne będzie wyłączenie dofinansowanie części pasywnej. Zakłada się, że możliwe będzie udzielanie wsparcia również w zakresie ograniczonym do kosztów związanych z budową/rozbudową/przebudową pasywnej infrastruktury szerokopasmowej lub robót w zakresie inżynierii lądowej i wodnej związanych z infrastrukturą szerokopasmową.

Wsparcie udzielane w ramach działania stanowi pomoc inwestycyjną na rozwój sieci szerokopasmowych lub pomoc de minimis.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
Przedsiębiorcy telekomunikacyjni (niedopuszczone są partnerstwa).

Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu:
Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Planowana kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:
1 090 000 000,00 zł


Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu:
85%

Maksymalna wartość projektu:
70 000 000,00 euro

Maksymalna koszty kwalifikowalne projektu:
50 000 000,00 euro

Powyższe zasady mogą ulec zmianie w wyniku szczegółowych postanowień regulaminu konkursu.