Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

tel./fax 84 686 53 93
biuro@barr.org.pl

Pożyczki

Fundusz Pożyczkowy Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

laptop-900646_1920

O Funduszu

Fundusz Pożyczkowy Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. powstał w 2002 r. Głównym celem działania Funduszu Pożyczkowego jest wsparcie rozwoju przedsiębiorstw oraz promowanie przedsiębiorczości wśród osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Fundusz stwarza szanse na rozpoczęcie lub rozwiniecie działalności gospodarczej w sytuacji, w której specyfika i rodzaj przedsięwzięcia uniemożliwiają pozyskanie środków z innych instytucji finansowych. Cel realizowany jest poprzez udzielanie pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa lubelskiego.

Od początku funkcjonowania Fundusz Pożyczkowy BARR S.A. udzielił 515 Pożyczek na kwotę 24 187 860 zł (stan na 31.12.2016r.)

Od listopada 2009 r. Fundusz Pożyczkowy BARR S.A. realizuje projekt pn. „Dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013. Kwota wsparcia wynosi 12 525 000 zł. Głównym celem projektu jest ułatwienie przedsiębiorcom z województwa lubelskiego (ze szczególnym uwzględnieniem powiatu biłgorajskiego, janowskiego, zamojskiego i tomaszowskiego) dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć gospodarczych.

W dniu 14.12.2012 r. BARR S.A. podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (instytucja pośrednicząca) umowę o dofinansowanie projektu pn. „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej”, realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, w ramach Działania I.2 Instrumenty inżynierii finansowej. Wartość udzielonego wsparcia w ramach projektu – 4 000 000 zł.

Od października 2017 r. Fundusz Pożyczkowy Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt z finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pn. Instrument Finansowy – Pożyczka mała oraz Pożyczka duża. Łączna kwota wsparcia wynosi 9 000 000 zł. Środki z Projektu przeznaczone są na pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców realizujących inwestycję na terenie województwa lubelskiego.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o pożyczkę:

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
  • nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014 r.)

Przedsięwzięcia podlegające finansowaniu:

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pożyczkę na rozwój działalności gospodarczej, w tym na pokrycie wydatków inwestycyjnych, zakup środków trwałych lub uzupełnienie środków obrotowych. Środki z pożyczki nie mogą być przeznaczone na sfinansowanie wydatków o charakterze konsumpcyjnym, spłatę zobowiązań finansowych, itp.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Funduszu Pożyczkowego BARR S.A. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG


Kontakt:
Fundusz Pożyczkowy BARR S.A.
ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj
tel. +48 84 686 53 93, + 48 784 346 995
e-mail: pozyczki@barr.org.pl