Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

tel./fax 84 686 53 93
biuro@barr.org.pl

Poręczenia należytego wykonania umowy

Poręczenia należytego wykonania umowy i rękojmi za wady lub gwarancji jakości

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zgodnie z art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 stycznia 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DZ.U.Nr109, poz.1158, z późn. zm.) jako jeden z podmiotów uprawnionych do udzielania poręczeń należytego wykonania umowy i rękojmi za wady lub gwaracji jakości udziela w/w zabezpieczeń przedsiębiorcom mającym siedzibę na terenie województwa lubelskiego. Zabezpieczenie to udzielane jest na podstawie art.148 ust.1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych. Poręczenie należytego wykonania umowy udzielane jest również na podstawie Kodeksu cywilnego dla kontraktów zawieranych między podmiotami prywatnymi.


Warunki udzielania poręczeń:

BENEFICJENCI:

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a w szczególności mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 104-106 Ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej mające siedzibę na terenie województwa lubelskiego lub oddział na terenie województwa lubelskiego albo podejmujace inwestycje na terenie województwa lubelskiego.

SUMA PORĘCZENIA:

Maksymalna kwota udzielanego jdnorazowo poręczenia wynosi do 300.000,00 PLN, przy czym nie więcej niż 100% kwoty wynikającej ze zobowiązania objętego poręczeniem.

KOSZT:

Prowizja od udzielonego poręczenia należytego wykonania umowy wynosi 1% sumy poręczenia (nie mniej niż 100 zł).

Prowizja za udzielenie poręczenia rękojmi i/lub gwarancji jakośći  wynosi 1,5 % sumy poręczenia za każdy roczny okres jego obowiązywania (nie mniej jednak niż 100 zł rocznie).

WYMAGANA DOKUMENTACJA:

1) wniosek o poręczenie

2) dokumenty rejestrowe:

  • Potwierdzenie wpisu do CEIDG
  • Wypis z KRS-u w przypadku spółek
  • Statut lub umowa Spółki w przypadku spółek

3) dokumenty dotyczące sytuacji finansowej:

  • deklaracje roczne składane do Urzędu Skarbowego przez podmiot ubiegający się o poręczenie (np. PIT-36, PIT-37, CIT)
  • wydruk z programu księgowego lub wgląd do książki przychodów i rozchodów obrazujące aktualną sytuację finansową

4) zaświadczenia:

  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami (nie starsze niż 3 m-ce)
  • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłatach na ubezpieczenie społeczne (nie starsze niż 3 m-ce)

5) umowy:

  • kserokopia lub projekt umowy której ma dotyczyć poręczenie
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Informacje:

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj
tel. 84 686 53 93
e-mail: poreczenia@barr.org.pl