Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

tel./fax 84 686 53 93
biuro@barr.org.pl

Poręczenia należytego wykonania umowy

Poręczenia należytego wykonania umowy i rękojmi za wady lub gwarancji jakości

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zgodnie z art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 stycznia 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158, z późn. zm.) jako jeden z podmiotów uprawnionych do udzielania poręczeń należytego wykonania umowy i rękojmi za wady lub gwaracji jakości udziela w/w zabezpieczeń na podstawie art.148 ust.1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych. Poręczenie należytego wykonania umowy udzielane jest również na podstawie Kodeksu cywilnego dla kontraktów zawieranych między podmiotami prywatnymi.


Warunki udzielania poręczeń:

BENEFICJENCI:

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a w szczególności mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 7 ust.1 pkt 1) - 3) ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców.

SUMA PORĘCZENIA:

Maksymalna kwota udzielanego jednorazowo poręczenia wynosi do 300.000,00 PLN, przy czym nie więcej niż 100% kwoty wynikającej ze zobowiązania objętego poręczeniem. Za zgodą Komisji Kwalifikacyjnej Funduszu Poręczeniowego BARR S.A. może zostać udzielone poręczenie w wyższej kwocie.

KOSZT:

Prowizja od udzielonego poręczenia należytego wykonania umowy wynosi 1% sumy poręczenia (nie mniej niż 100 zł).

Prowizja za udzielenie poręczenia rękojmi i/lub gwarancji jakośći wynosi 1,5 % sumy poręczenia za każdy roczny okres jego obowiązywania (nie mniej jednak niż 100 zł rocznie).

WYMAGANA DOKUMENTACJA:

1) wniosek o poręczenie,

2) dokumenty rejestrowe:

 • Potwierdzenie wpisu do CEIDG
 • Wypis z KRS-u w przypadku spółek
 • Statut lub umowa Spółki w przypadku spółek

3) dokumenty dotyczące sytuacji finansowej:

 • bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok kalendarzowy
 • deklaracje roczne składane do Urzędu Skarbowego przez podmiot ubiegający się o poręczenie (np. PIT-36, PIT-37, CIT) za ostatni rok kalendarzowy
 • bilans oraz rachunek zysków i strat albo wydruk z programu księgowego lub wgląd do książki przychodów i rozchodów obrazujących aktualną sytuację finansową, tzn. za okres bieżący na koniec ostatniego zamkniętego miesiąca
 • ewidencja środków trwałych

4) zaświadczenia:

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami (nie starsze niż 3 m-ce)
 • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłatach na ubezpieczenie społeczne (nie starsze niż 3 m-ce)

5) umowy:

 • kserokopia lub projekt umowy której ma dotyczyć poręczenie
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Informacje:

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj
tel. 84 686 53 93
e-mail: poreczenia@barr.org.pl