Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

tel./fax 84 686 53 93
biuro@barr.org.pl

Zapytanie ofertowe - usługa szkoleniowo-doradcza w ramach projektu "Rozwój przedsiębiorczości..."

1
czerwca

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert na realizację usług szkoleniowo-doradczych (grupowych i indywidualnych) w ramach projektu „Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny” realizowanego przez BARR S.A. na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPLU.09.03.00-06-0037/16 w ramach RPO WL Oś Priorytetowa 9 Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości dla 72 osób w ramach trzech rund w terminach: I runda: czerwiec – lipiec 2017r.; II runda styczeń –luty 2018r; III runda sierpień – wrzesień 2018r. i w wymiarze 108 godz. szkolenia grupowego i 192 godz. doradztwa indywidualnego w ramach każdej rundy.

Oferta powinna być wydrukowana na druku załączonego formularza ofertowego, podpisana i złożona wraz z załącznikami, w terminie do 8 czerwca 2017 r. poprzez:
email: biuro@barr.org.pl lub pocztą/osobiście na adres siedziby Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kościuszki 65 23-400 Biłgoraj.
Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data złożenia /dostarczenia a nie data nadania. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 84 6865393, 604564148

Szczegóły zamówienia oraz formularz oferty znajdują się w załącznikach.

Ogłoszenie zostału również zamieszczone w bazie konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1037074