Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

tel./fax 84 686 53 93
biuro@barr.org.pl

Regranting

Regranting

Szanowi Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że praca nad testowaniem modelu regrantingu zaowocowała wydaniem podręcznika modelu regrantingu, który z dumą możemy Państwu zaprezentować.

Podręcznik składa się z dwóch części. Część pierwsza zawiera wszystkie podstawowe informacje niezbędne do zastosowania regrantingu wraz z opisem poszczególnych etapów jego przygotowania, wdrożenia, przeprowadzenia i oceny efektów stosowania. Część druga zawiera przykłady stosowanych przez samorządy wdrażające regranting oraz przez operatorów, w tym także przez Państwa, narzędzi, dokumentów i uchwał. Podręcznik dostępny jest na stronie http://www.filantropia.org.pl/jak-zmieniamy-%C5%9Bwiat/28-programy/105-regranting-jako-spos%C3%B3b-zwi%C4%99kszania-zakresu-skali-i-efektywno%C5%9Bci-realizacji-zada%C5%84-publicznych-przez-organizacje-pozarz%C4%85dowe-w-gminie-i-powiecie

Podręcznik nie powstałby bez Państwa zaangażowania i pomocy, za które jeszcze raz bardzo dziękujemy. Chcemy zachęcić wszystkie samorządy do wdrażania regrantingu wykorzystując wiedzę i doświadczenia wynikające z testowania. Dodatkową zachętą mogą być wypowiedzi zamieszczone w filmie dostępnym pod linkiem http://www.youtube.com/watch?v=f3BXXJFmCnQ oraz w krótkim spocie http://www.youtube.com/watch?v=Bt3gXBpk1nw.


Konferencje dla przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych

W dniu 12.09.2014 r w Janowie Lubelskim odbyła się konferencja dla przedstawiceli samorządów powiatowych z woj. lubelskiego mająca na celu przybliżenie uczestnikom idei oraz korzyści wynikających ze stosowania mechanizmu regrantingu. Podobne konferencje miały miejsce w dniach 06-07.10.2014 r w Kazimierzu Dolnym dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządów gminnych.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za obecność i zainteresowanie tematyką konferencji.


Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że w ramach realizacji projektu "Regranting jako sposób zwiększenia zakresu skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie" w jednostkach samorządu terytorialnego biorących udział w testowaniu mechanizmu regrantingu przeprowadzone zostały konkursy ofert na realizację zadania publicznego w postaci organizacji konkursu grantowego. Operatorami konkursów grantowych w poszczególnych samorządach zostały:

  • Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej (Gmina Biłgoraj i Gmina Miasto Biłgoraj)
  • Lokalna Grupa Działania "Leśny Krąg" (Powiat Janowski)
  • Lubelski Ośrodek Samopomocy (gmina Adamów)

Warsztaty dla przedstawicieli organizacji pozarzadowych

W dniach 15-16 lutego 2013 roku w miejscowości Cedzyna k. Kielc Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zorganizowała warsztaty dla przedstawicieli OP z terenu samorządów wdrażających u siebie mechanizm regrantingu. Przeszkolono łącznie 80 osób wśród których byli m. in. członkowie organów statutowych, pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych - osoby odpowiedzialne m.in. za współpracę z samorządem, pozyskiwanie środków finansowych, promocję. Celem warsztatów było przygotowanie OP biorących udział w fazie testowania do wdrożenia mechanizmu regrantingu poprzez wzrost wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie regrantingu i kontraktowania zadań pożytku publicznego. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość zapoznać się z tematyką prawnych aspektów współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi (Andrzej Rybus-Tołłoczko – Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi), filozofii regrantingu (Tomasz Schimanek – ekspert ARF), zewnętrznych źródeł finansowania (Paweł Łukasiak - Prezes ARF/ Wojciech Dziduch - doradca wójta Gminy Biłgoraj), dobrych praktyk regrantingu (Stanisław Baska - Fundacja Fundusz Lokalny SMK), budowania współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi (Agnieszka Wróblewska – trener modelu współpracy pomiędzy ngo a samorządem), procedur z zakresu organizacji i rozliczania konkursów dotacyjnych (Maciej Mulawa - Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce), nowoczesnych technologii informatycznych (Laboratorium EE/FRSI), promocji i informacji w mechanizmie regrantingu (Piotr Buczek – właściciel biura analiz rynkowych i społecznych „BARIS” z Rzeszowa).


Warsztaty dla przedstawicieli JST testujących model regrantingu

W dniach 22-23 listopada 2012 roku w miejscowości Czarna k. Ustrzyk Dolnych Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zorganizowała warsztaty dla przedstawicieli JST wdrażających u siebie mechanizm regrantingu. Przeszkolono łącznie 80 osób wśród których byli m. in. członkowie organów wykonawczych (wójt, burmistrz, starosta), radni gminni i powiatowi, sołtysi, pracownicy JST odpowiedzialni za współpracę z organizacjami pozarządowymi, pracownicy JST odpowiedzialni za finanse, skarbnicy, pracownicy jednostek odrębnych, których mechanizm regrantingu może dotyczyć w sposób bezpośredni lub pośredni. Celem warsztatów było przygotowanie JST biorących udział w fazie testowania do wdrożenia mechanizmu regrantingu poprzez wzrost wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie regrantingu i kontraktowania zadań pożytku publicznego. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość zapoznać się z tematyką prawnych aspektów współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi (Andrzej Rybus-Tołłoczko – Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi), filozofii regrantingu (Tomasz Schimanek – ekspert ARF), zlecania zadań publicznych w kontekście mechanizmu regrantingu (Zbigniew Rękas – Zastępca Prezesa RIO w Kielcach), dobrych praktyk regrantingu (Waja Jabłonowska – Prezes Fundacji Pokolenia), budowania współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi (Agnieszka Wróblewska – trener modelu współpracy pomiędzy ngo a samorządem), procedur i finansów w mechanizmie regrantingu (Roman Żuk - skarbnik miasta Biłgoraj), regrantingu w strategii gminy/powiatu (Marcin Rechulicz – Prezes ARR Sp. z o.o., Prezes Stowarzyszenia „Czajnia”), promocji i informacji w mechanizmie regrantingu (Piotr Buczek – właściciel biura analiz rynkowych i społecznych „BARIS” z Rzeszowa). Warsztaty stanowiły także doskonałą okazję do wymiany poglądów i doświadczeń JST nie tylko w zakresie samego mechanizmu regrantnigu, ale także w szerszym kontekście współpracy z organizacjami pozarządowymi.


Początek realizacji II Etapu Projektu

Biłgorajska Agencja Rozowju Regionalnego S.A. informuje o rozpoczęciu realizacji II Etapu Projektu "Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie". W ramach II Etapu Projektu opracowany wstępny model mechanizmu regrantingu zostanie przetestowany łącznie w 8 jst z woj. lubelskiego i woj. warmińsko-mazurskiego zgodnie z przyjętą Strategią Wdrażania Produktu.

W województwie lubelskim model mechanizmu regrantingu zostanie przetestowany w 4 jst: Gmina Biłgoraj, Gmina Miasto Biłgoraj, Gmina Adamów (powiat łukowski) i Powiat Janów Lubelski.


Spotkanie podsumowujące I Etap Projektu – Biłgoraj 17.07.2012

17 lipca 2012 roku w Biłgoraju odbyło się spotkanie podsumowujące pierwszy etap realizacji w woj. lubelskim projektu „Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Partnerów z woj. lubelskiego tj. Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i Gminy Miasta Biłgoraj, Lidera projektu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz zaproszeni goście – eksperci w zakresie kontraktowania usług społecznych.
Głównym celem pierwszego etapu projektu było sprawdzanie w jakim stopniu mechanizm regrantingu jest znany i stosowany zarówno wśród jednostek samorządu terytorialnego (jst) jaki i organizacji pozarządowych oraz analiza prawno-finansowych podstaw regrantingu i możliwości harmonizacji dokumentów strategicznych samorządów w zakresie kontraktowania usług społecznych.
Z przeprowadzonych w 233 jst w woj. lubelskim badań ankietowych oraz badań pogłębionych (badaniem pogłębionym objęto 12 jst) wynika, że pojecie regrantingu nie jest powszechnie znane. Większość samorządów nie widzi potrzeby stosowania tego mechanizmu bojąc się utraty kontroli nad realizacją powierzonych zadań, co przede wszystkim wynika z braku wiedzy na temat tego, na czym polega to rozwiązanie i jak je w praktyce stosować. Wśród przyczyn nie stosowania regrantingu wymienia się także brak organizacji pozarządowych posiadających odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu konkursów grantowych oraz brak wystarczających środków finansowych (zwłaszcza wśród samorządów na poziomie powiatowym). Szczegółowa analiza wyników przeprowadzonych badań została umieszczona w opracowanym na zlecenie ARFP raporcie z badań.
Spotkanie miało posłużyć także wyborowi jst do kolejnego etapu projektu – etapu testowania. Z grona 234 jst w woj. lubelskim wybrano 9 jst do których zostaną wysłane zaproszenia do udziału w dalszej części projektu. Na podstawie otrzymanych deklaracji wyłonione zostaną 4 jst, które przy wsparciu ze strony ekspertów projektu przeprowadzą u siebie całą procedurę związaną z testowaniem mechanizmu regrantingu.


Spotkanie poświęcone mechanizmowi regrantingu – Janów Lubelski 12.07.2012

12 lipca 2012 roku w Janowie Lubelskim odbyło się spotkanie poświęcone problematyce stosowania mechanizmu regrantingu, zorganizowane przez Biłgorajską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego oraz organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego, zainteresowani poszerzeniem wiedzy i wymianą doświadczeń w zakresie praktycznych aspektów dotyczących stosowania mechanizmu regrantingu. Podczas spotkania przedstawiona została ekspertyza dotycząca możliwości i sposobów harmonizacji dokumentów strategicznych samorządów terytorialnych oraz wieloletnich i rocznych programów współpracy jst (gmin i powiatów) w woj. lubelskim. Uczestnikom spotkania zaprezentowano także działanie mechanizmu regrantingu w praktyce na przykładzie współpracy Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej i Gminy Miasta Biłgoraj.


Badanie dotyczące potrzeb i mozliwości oraz praktycznych uwarunkowań kontraktowania usług społecznych, w szczególności regrantingu

W ramach projektu "Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie" Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przeprowadziła w województwie lubelskim badania dotyczące potrzeb i możliwości oraz praktycznych uwarunkowań dotyczących kontraktowania usług społecznych, w szczególności regrantingu. Badaniem ankietowym (CATI) objęto wszystkie 233 JST szczebla gminnego i powiatowego z województwa lubelskiego. Dodatkowo w ramach badań jakościowych przeprowadzono indywidualne badania pogłębione (IDI) w 12 JST wybranych na podstawie badań ankietowych oraz 3 wywiady grupowe (FGI), w których udział wzięli przedstawiciele JST reprezentujący zarówno stronę samorządową, jak i pozarządową. Z uzyskanych danych wynika, że mechanizm regrantingu nie jest powszechnie stosowany. Tylko nieliczne samorządy w rzeczywistości stosują regranting przy zlecaniu zadań publicznych organizacjom pozarządowym.

Pełny raport z przeprowadzonych badań wraz z wynikami badań z województwa warmińsko-mazurskiego i ankiety internetowej przeprowadzonej w skali całego kraju dostępny jest na stronie internetowej Lidera Projektu - Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce:

http://www.filantropia.org.pl/pl/content/index/read/id/650/title/Regranting_w_Polsce_raport_z_badan.html


Ekspertyza

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że w ramach realizacji zadania: analiza uwarunkowań dotyczących kontraktowania usług społecznych przez samorządy terytorialne organizacjom pozarządowym ze szczególnym uwzględnieniem regrantingu została przygotowana ekspertyza pt. "Możliwości i sposoby harmonizacji dokumentów strategicznych samorządów terytorialnych oraz wieloletnich i rocznych programów współpracy JST (gmin i powiatów) w województwie lubelskim". Ekspertyza opracowana została na zlecenie BARR SA przez Pana dr Andrzeja Jurosa i Pana Arkadiusza Białego (KUL Lublin).

"(...) Rozwój mechanizmu regrantingu i jego skuteczność uzależniona jest od ukształtowania świadomej i partycypacyjnej polityki wspólnoty samorządowej. Regranting jest jedynie narzędziem zwiększającym partycypację społeczną w lokalnym środowisku, jest instrumentem animowania mechanizmów społeczeństwa obywatelskiego, wyłaniania inicjatyw obywatelskich, podniesienia poziomu instytucji społeczeństwa obywatelskiego. To, w jaki sposób zostanie ono wykorzystane w danej społeczności zależy od tych, którzy będą go wdrażali. Efektem właściwie uruchamianych mechanizmów (nie tylko regrantingu) ma być silne społeczeństwo obywatelskie, zdolne do samoorganizacji, samodzielnego pozyskiwania środków, instytucjonalizowania swoich inicjatyw na rzecz dobra wspólnego (...)."


Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako partner  rozpoczęła realizację projektu  pt. "Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie"

Projekt realizowany w partnerstwie - liderem projektu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce natomiast partnerzy to: Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Gmina Miasto Biłgoraj, Nidzicka Fundacja Rozwoju "Nida" i Starostwo Powiatowe w Nidzicy.

Celem projektu jest wypracowanie wzorcowego modelu regrantingu, czyli outsourcingu obsługi procesu kontraktowania usług społecznych organizacjom pozarządowym, który po przetestowaniu udostępniony będzie wszystkim samorządom terytorialnym w Polsce.

Okres realizacji projektu: marzec 2012 - grudzień 2014

                                                                         

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki priorytet V – Dobre rządzenie, działanie 5.4. – Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2. – Rozwój dialogu obywatelskiego.