Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

tel./fax 84 686 53 93
biuro@barr.org.pl

Własny biznes to niezależność i pieniądze

31.05.2012r.

W poniedziałek 21 maja w siedzibie Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego spotkali się uczestnicy projektu „Własny Biznes to niezależność i pieniądze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z dniem 31.05.2012r. kończy realizację projektu „Własny Biznes to niezależność i pieniądze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt był realizowany od 1.10.2010r., a jego celem głównym było promowanie i wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców powiatu biłgorajskiego w procesie tworzenia firm (sektor produkcyjno-usługowy), samozatrudnienia, zatrudnienia oraz wyrównanie szans kobiet, osób młodych oraz zamieszkałych na terenach wiejskich. Projekt skierowany był do osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą zamieszkałych na terenie powiatu biłgorajskiego. Do udziału w projekcie zgłosiły się 152 osoby z których w procesie rekrutacji wyłoniono 40 osób w tym 28 kobiet, 21 osób do 24 roku życia i 31 osób zamieszkałych na terenach wiejskich. W wyniku realizacji projektu powstały 24 firmy.
– Spotkanie z Beneficjentami projektu było naszym pomysłem aby wspólnie z uczestnikami projektu podsumować jego realizację, porozmawiać o rezultatach projektu, dowiedzieć się, czy uczestnictwo w nim okazało się przydatne, kompleksowe i jakie korzyści dla nich wyniknęły z jego realizacji – mówi Halina Maciocha, pracownik ds. monitoringu i ewaluacji projektu Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i dodaje, że spotkanie uczestników projektu miało na celu zweryfikowanie opinii uczestników dotyczących samego projektu, jak i potwierdzenie przez nich realizacji własnych celów. Osoby biorące udział w spotkaniu poproszone zostały między innymi o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych dotyczących realizowanego projektu. – Ankiety te będą służyły do opracowania wyników zrealizowanego projektu, co z kolei posłuży do ewaluacji wskaźników, celów projektów –dodaje Halina Maciocha wyjaśniając, że pytania ankiety dotyczyły głównie postaw przedsiębiorczości, poszerzenia wiedzy w tym zakresie dzięki uczestnictwu w szkoleniach i doradztwie, kompleksowości wsparcia, motywacji do podjęcia aktywnych działań na rynku pracy.
Jak zaznacza Halina Maciocha prowadzona ewaluacja projektu wskazuje, że wszystkie zakładane cele (główny i szczegółowe) zostały osiągnięte. W wyniku realizacji projektu powstały 24 „firmy projektowe” jako dobry przykład do naśladowania dla innych, pobudzania postaw kreatywnych i przedsiębiorczych na rynku pracy. - Bardzo się cieszę, że udało mi się pozyskać środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dzięki temu mogłam spełnić swoje marzenie i otworzyć własny salon fryzjerski. Dzięki dofinansowaniu mogłam zaopatrzyć zakład w bardzo dobry sprzęt. Niezwykle przydatne w prowadzeniu własnej firmy okazały się również prowadzone w ramach projektu szkolenia i doradztwo – mówi Jolanta Knap, uczestniczka projektu i dodaje, że dzięki udziałowi w projekcie możliwe było poszerzenie wiedzy w jaki sposób wejść na rynek pracy, jak zdobyć klientów i jakie działania podejmować, aby firma stale się rozwijała.
Udział w Projekcie spowodował, że wszyscy uczestnicy projektu ukształtowali swoją postawę przedsiębiorczości, u wszystkich nastąpił wzrost wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, motywacji do aktywnych działań na rynku pracy, wiary we własne możliwości, poczucia własnej wartości, samodzielności oraz sumienności. Osiągnięte rezultaty stanowią o słuszności zastosowanych kompleksowo instrumentów wsparcia w ramach projektu „Własny biznes to niezależność i pieniądze” oraz wpływają na rozwój gospodarczy regionu.

W ramach projektu uczestnikom projektu BARR zaoferowała kompleksowe wsparcie:
1. Wsparcie szkoleniowo – doradcze w tym: diagnoza potrzeb szkoleniowo - doradczych i pomoc doradcy zawodowego w opracowaniu Indywidualnych Planów Działania (2 godz.); szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (65 godz.); doradztwo indywidualne dostosowane do potrzeb uczestników projektu (5 godz.),
2. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości – wsparcie inwestycyjne na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 23 Beneficjentów pomocy na łączną kwotę 798546,22zł,
3. Środki finansowe w ramach podstawowego wsparcia pomostowego dla 23 Beneficjentów pomocy na łączną kwotę 156000,00 zł. wypłacane przez okres 6 m-cy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,
4. Doradztwo specjalistyczne po 1 godz. dla każdego Beneficjenta pomocy który rozpoczął działalność gospodarczą w ramach projektu.
5. Środki finansowe w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego dla 11 Beneficjentów pomocy na łączną kwotę 49549,38zł. wypłacane przez okres kolejnych 6 m-cy jednak nie dłużej niż do 12 m-ca od dnia rozpoczęcia działalności
6. Opiekę i współpracę zespołu projektowego z Beneficjentami pomocy w okresie realizacji projektu.

Wykaz firm, które powstały przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu „Własny biznes to niezależność i pieniądze”:

1. FORTIS – PAP Marzena Ciosmak
2. ACTIVMED Michał Swacha
3. Alicja Birut Usługi Projektowe
4. AUTO MECHANIKA PAJĄK
5. Biuro Rachunkowe Anna Nowakowska,
6. Budowa Domów Drewnianych – Gmyz Mateusz
7. eK – Pracownia Projektowa Emilia Król
8. EKO-BŁYSK Barbara Besztak
9. GABINET REHABILITACJI I MASAŻU JUSTYNA KAZIUK
10. LEWMEX Przemysław Lewczyk
11. MAGIC NAILS Anna Lekan
12. Maria Magolon Bar Babeczka
13. Meble S – Rafał Stępniowski
14. Paweł Kropop „Ogrodowe Inspiracje”
15. PIZZERIA „WULKAN” Natalia Kołodziej
16. POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE „GAMA” Marta Gałka
17. PRACOWNIA TECHNIKI DENTYSTYCZNEJ – Joanna Szabat
18. PROMO STUDIO Łukasz Kowalczuk
19. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE SZYCIE I TANIEC ZOFIA KRACZEK
20. Robert Feręc, Usługi Remontowo-Budowlane
21. SALON FRYZJERSKI „EVA” EWA POPOWICZ
22. SALON FRYZJERSKI „MERLYN” Jolanta Knap
23. Usługi remontowo wykończeniowe Piotr Bazan
24. Wojciech Żołopa – Ogrodzenia Betonowe oraz Metalowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA 

30.03.212r.

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Beneficjent (Projektodawca) przypomina Beneficjentom pomocy (Przedsiębiorcom) Projektu „Własny biznes to niezależność i pieniądze”, którzy są płatnikami podatku VAT o obowiązku przeznaczenia całej kwoty środków w wyniku zwrotu zapłaconego podatku VAT (dotyczy dotacji inwestycyjnej jak również środków finansowych przyznanych w ramach wsparcia pomostowego - podstawowego, przedłużonego) na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

18.11.2011r.

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Beneficjent (Projektodawca) informuje, że w ramach realizacji Projektu „Własny biznes to niezależność i pieniądze” przy współudziale środków z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego powstało 24 firmy.

Wykaz firm, które powstały przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego

10.11.2011r.

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego SA informuje, że w odpowiedzi na ogłoszony nabór Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wpłynęło 17 Wniosków.
Po ocenie Wniosków przez Komisję Oceny Wniosków i zatwierdzeniu Protokołu z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków o otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie (IW/IP2) - podpisano 11 Aneksów do Umowy na otrzymanie wsparcia pomostowego z Beneficjentami pomocy Projektu "Własny biznes to niezależność i pieniądze".

Rejesr Aneksów do Umów na otrzymanie wsparcia pomostowego

15-09-2011r.

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Beneficjent (Projektodawca)
ogłasza nabór Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
do Projektu „Własny biznes to niezależność i pieniądze”
realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjne Kapitał Ludzki
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Nabór Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego prowadzony będzie:
w terminie od 19.09.2011r. do 23.09.2011r. w godzinach pracy 8.00 – 16.00

Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami należy składać osobiście, kurierem lub pocztą (decyduje data i godzina wpływu do Biura Projektu) w Biurze Projektu - siedzibie Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA
ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj, I piętro pokój nr 6
w trzech egzemplarzach (oryginał i dwie kopie lub trzy oryginały).
Składane dokumenty muszą być spięte i złożone w kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania Beneficjenta pomocy z dopiskiem:
Projekt „Własny biznes to niezależność i pieniądze” Działanie 6.2 PO KL
„Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego”
Każdy złożony Wniosek zostanie wpisany na listę potwierdzającą jego złożenie i otrzyma numer ewidencyjny.
Wnioski złożone przed i po terminie naboru lub dostarczone w inny sposób niż podany w ogłoszeniu (np. fax, e-mail) nie będą rozpatrywane.

Zapraszamy!

08-07-2011r.

Przypominamy, iż  Beneficjenci/Beneficjentki pomocy projektu „Własny biznes to niezależność i pieniądze” są zobowiązani złożyć Zestawienie poniesionych wydatków wraz z wymaganymi załącznikami do Biura Projektu w terminie do 30 dni roboczych od dnia zakończenia wydatkowania środków finansowych, określonego w § 3 ust. 3 pkt 2 Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.
Przypominamy również o prawidłowym oznaczaniu i informowaniu opinii publicznej, że firma powstała przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Informacja dotyczący oznaczania sprzętu i wyposażenia oraz przeprowadzonego ze środków unijnych remontu. W przypadku przedmiotów, na których nie ma możliwości zamieszczenia czytelnych logotypów i informacji o współfinansowaniu możliwe jest ich zamieszczenie na opakowaniu/etui sprzętu. Oznaczenie dotyczy również miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w którym realizowany jest projekt.
Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej powinno zostać trwale oznaczone poprzez wywieszenie tablicy informacyjnej/szyldu zawierającego nazwę przedsiębiorcy. Tablica informacyjna/szyld powinna być umieszczona w sposób trwały, w widocznym miejscu
i czytelna dla wszystkich.
Naklejki informujące /logotypy o współfinansowaniu projektu dostępne są w Biurze projektu.

Zestawienie poniesionych wydatków-dotacja(wersja word) z dn.8.07.2011r.

Protokół odbioru sprzętu

 

06-06-2011r.

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego SA informuje, że w odpowiedzi na ogłoszony nabów Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wpłynęły 23 Wnioski.

Po ocenie Wniosków przez Komisję Oceny Wniosków i zatwierdzeniu Protokołu z  posiedzenia Komisji Oceny Wniosków o  otrzymanie podstawowego wspoarcia pomostowego przez  Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie (IW/IP2) - podpisano 23 Umowy na otrzymanie  wsparcia pomostowego z Beneficjentami pomocy Projektu "Własny biznes to niezależność i pieniądze".

Rejestr Umów na otrzymanie wsparcia pomostowego

 

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Beneficjent (Projektodawca)
ogłasza nabór Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
do Projektu „Własny biznes to niezależność i pieniądze”
realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjne Kapitał Ludzki
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Nabór Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego prowadzony będzie:
w terminie od 17.05.2011r. do 18.05.2011r. w godzinach pracy 8.00 – 16.00


Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami należy składać osobiście, kurierem lub pocztą (decyduje data i godzina wpływu do Biura Projektu) w Biurze Projektu - siedzibie Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA
ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj, I piętro pokój nr 6
w trzech egzemplarzach (oryginał i dwie kopie lub trzy oryginały).
Składane dokumenty muszą być spięte i złożone w kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania Beneficjenta pomocy z dopiskiem:
Projekt „Własny biznes to niezależność i pieniądze” Działanie 6.2 PO KL
„Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego”
Każdy złożony Wniosek zostanie wpisany na listę potwierdzającą jego złożenie i otrzyma numer ewidencyjny.
Wnioski złożone przed i po terminie naboru lub dostarczone w inny sposób niż podany w ogłoszeniu (np. fax, e-mail) nie będą rozpatrywane.

Zapraszamy!

11.05.2011r.

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego SA informuje, że  w ramach Projektu "Własny biznes to niezależność i pieniądze"  zostały podpisane 23 Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego  na łączną kwotę 800 tys. zł.

Wykaz podpisanych umów na otrzymanie wsparcia finansowego

1.04.2011r.

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego SA informuje,że w dniu 1.04.2011r. zamieściła wstępną listę wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przediębiorczości.

Wstępna lista wniosków

 

30.03.2011r.

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż obecnie w ramach realizowanego projektu „Własny biznes to niezależność i pieniądze” trwa posiedzenie Komisji Oceny Wniosków  o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Najwcześniej przekazanie informacji o wstępnych wynikach oceny może nastąpić w dniu 01.04.2011r. (piątek). W przypadku przedłużającej się oceny merytorycznej z przyczyn proceduralnych, niezwłocznie poinformujemy o zmianie terminu.
W związku z powyższym zapraszamy Beneficjentów/Beneficjentki pomocy na spotkanie, które planowane jest w dniu 01.04.2011r. o godzinie 13.00 (dla grupy tygodniowej) oraz o godzinie 15.00 (dla grupy weekendowej).

Spotkanie odbędzie się w siedzibie BARR SA w sali nr 11. Podczas spotkania zamierzamy przedstawić wstępne wyniki oceny merytorycznej. Prosimy o zarezerwowanie terminu i przybycie na spotkanie.

Zapraszamy!

 

28.02.2011r.

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Beneficjent (Projektodawca)
ogłasza nabór Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
do Projektu „Własny biznes to niezależność i pieniądze”
realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Nabór Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości prowadzony będzie:
1. Dla I grupy szkoleniowej (zajęcia odbywały się w tygodniu) w terminie od 1.03.2011r. do 7.03.2011r. w godzinach pracy 8.00 – 16.00
2. Dla II grupy szkoleniowej (zajęcia odbywały się w weekend) w terminie od 3.03.2011r. do 9.03.2011r. w godzinach pracy 8.00 – 16.00


Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami należy składać osobiście, kurierem lub pocztą (decyduje data i godzina wpływu do Biura Projektu) w Biurze Projektu - siedzibie Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj, I piętro pokój nr 6

Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami należy składać w trzech egzemplarzach (oryginał i dwie kopie). Składane dokumenty muszą być spięte i złożone w kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania Beneficjenta pomocy z dopiskiem:
-Projekt „Własny biznes to niezależność i pieniądze” Działanie 6.2 PO KL
Wniosek o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości
-
Każdy złożony Wniosek zostanie wpisany na listę potwierdzającą jego złożenie i otrzyma numer ewidencyjny.
Wnioski złożone przed i po terminie naboru lub dostarczone w inny sposób niż podany w ogłoszeniu (np. fax, e-mail) nie będą rozpatrywane.

Zapraszamy!

21.01.2011r.

Informujemy, iż w dniu 20.01.2011 r. odbyło się dodatkowe posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, której celem była kwalifikacja jednej osoby do projektu "Własny biznes to niezależność i pieniądze” z listy rezerwowej. Przyczyną dodatkowego posiedzenia była rezygnacja jednej osoby z listy osób zakwalifikowanych do Projektu.

Lista osób zakwalifikowanych do projektu wersja z dn. 20.01.2011r.pdf

Lista osób rezerwowych do projektu wersja z dn. 20.01.2011r.pdf

21.01.2011r.

Wszystkich Beneficjentów pomocy informujemy, że w dniu 28 stycznia 2011r. rozpoczyna się szkolenie "ABC Biznesu" w ramch Projektu "Własny biznes to niezależność i pieniadze".

- dla grupy dla której zajęcia odbywają się w tygodniu - rozpoczęcie o godz. 9.00

- dla grupy dla której zajęcia odbywają w wekend - rozpoczecie o godz. 16.00

20.01.2011r.

Informujemy, iż w dniu 18.01.2011 r. odbyło się dodatkowe posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, której celem była kwalifikacja dwóch osób do projektu "Własny biznes to niezależność i pieniądze”  z listy rezerwowej. Przyczyną dodatkowego posiedzenia była rezygnacja dwóch osób z listy osób zakwalifikowanych do Projektu.

Lista osób zakwalifikowanych do projektu wersja z dn.18.01.2011r..pdf

Lista rezerwowa do projektu z dn.18.01.2011r..pdf

31.12.2010r.

Informujemy, iż w dniu 30.12.2010 r. zakończyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, której celem była ocena formalna i merytoryczna złożonych dokumentów rekrutacyjnych  oraz kwalifikacja osób do projektu "Własny biznes to niezależność i pieniądze” .

W wyniku oceny merytorycznej została wyłoniona grupa 40 osób, które wezmą udział w projekcie "Własny biznes to niezależność i pieniądze” oraz 40 osobowa lista rezerwowa.

Lista osób zakwalifikowanych do projektu.pdf
 

Lista rezerwowa do projektu.pdf

 

17.12.2010r.

Informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszony nabór Formularzy Rekrutacyjnych do Projektu; "Własny biznes to niezależność i pieniądze"  do dnia 17 grudnia 2010r. do godziny 16.00 do Biura Projektu wpłynęły 152 Formularze Rekrutacyjne.

 

01.12.2010 r.

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Beneficjent (Projektodawca)
ogłasza nabór Formularzy Rekrutacyjnych do Projektu
„Własny biznes to niezależność i pieniądze”
realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjne Kapitał Ludzki
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia

Nabór Formularzy Rekrutacyjnych prowadzony będzie w terminie
od 15.12.2010 r. do 17.12.2010 r. w godzinach pracy 8.00 – 16.00

Formularze Rekrutacyjne wraz z załącznikami należy składać osobiście, kurierem lub pocztą (decyduje data i godzina wpływu do Biura Projektu) w Biurze Projektu - siedzibie Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj, I piętro pokój nr 6
Kandydat/Kandydatka do Projektu składa jeden Formularz Rekrutacyjny wraz z załącznikami
Formularze Rekrutacyjne złożone przed i po terminie naboru lub dostarczone w inny sposób niż podany w ogłoszeniu (np. fax, e-mail) nie będą rozpatrywane.

Zapraszamy!


DOKUMENTY DO POBRANIA

Rekrutacja

Regulamin Rekrutacji .pdf
Formularz Rekrutacyjny .pdf
Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej .doc
Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej .pdf
Oświadczenie o niekaralności .doc
Oświadczenie o niekaralności .pdf
Oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku pracy .doc
Oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku pracy .pdf
Oświadczenie o pomocy de minimis .doc
Oświadczenie o pomocy de minimis .pdf
Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł .doc
Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł .pdf
Zaświadczenie o zatrudnieniu .pdf
Karta oceny Formularza Rekrutacyjnego .pdf

Wsparcie doradczo-szkoleniowe

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie.doc
Umowa o świadczenie usług szkoleniowo doradczych.doc
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.doc

Wsparcie finansowe - środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości .pdf

Karta oceny formalnej wniosków o wsparcie finansowe - środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości .doc

Wzór biznes planu .doc

Karta oceny merytorycznej wniosku Beneficjenta pomocy (biznes planu) o otrzymanie wsparcia finansowego .pdf

Wniosek o przyzanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.doc

Harmonogram rzeczowo - finansowy.doc

Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.doc

Oświadczenie o nieotrzymaniu/otrzymaniu pomocy de minimis.doc

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości uzyskania pomocy publicznej/pomocy de minimis.doc

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.doc

Oświadczenie o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej.doc

Oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie małżonka osób fizycznych zobowiązań wynikających z możliwości wsparcia finansowego.doc

Oświadczenie o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł.doc

Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego.doc

Wsparcie pomostowe - podstawowe wsparcie pomostowe


Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości .pdf

Karta oceny formalnej wniosków o wsparcie finansowe - podstawowe wsparcie pomostowe .pdf

Karta oceny merytorycznej wniosku o wsparcie pomostowe.doc

Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.doc

Umowa na otrzymanie wsparcia pomostowego.doc

 

Wsparcie pomostowe - przedłużone wsparcie pomostowe

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości .pdf

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiebiorczości wersja z dnia 23.08.2011r.pdf

Karta oceny formalnej wniosków o wsparcie finansowe - przedłużone wsparcie pomostowe .pdf

Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.doc

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.doc

Wniosek o przyznanie przedłuzonego wsparcia pomostowego - wersja z dnia 23.08.2011r.

 


01.10.2010 r.

Od 01 października 2010 roku Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu „Własny biznes to niezależność i pieniądze” z działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Celem głównym projektu jest promowanie i wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców powiatu biłgorajskiego w procesie tworzenia firm (sektor produkcyjno-usługowy), samozatrudnienia, zatrudnienia oraz wyrównanie szans kobiet, osób młodych oraz zamieszkałych na terenach wiejskich.

Projekt skierowany jest do osób fizycznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu), zamieszkałych na terenie powiatu biłgorajskiego.
Priorytetowo będą traktowane:

* kobiety
* osoby do 24 roku życia
* osoby zamieszkałe na terenach wiejskich


W ramach projektu uczestnikom oferujemy następujące formy pomocy:

* Wsparcie szkoleniowo - doradcze: diagnoza potrzeb szkoleniowo - doradczych (2 godz.); szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (65 godz.); doradztwo indywidualne dostosowane do potrzeb Beneficjentów pomocy (5 godz.)
* Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości: min.20 uczestników projektu – po max. 40 tys. zł.
* Podstawowe wsparcie pomostowe: dla min. 20 osób w kwocie 1300 zł/m-c wypłacanego przez okres 6 m-cy od dnia rozpoczęcia działalności oraz doradztwo specjalistyczne (1 godz.)
* Przedłużone wsparcie pomostowe: dla min. 6 osób w kwocie 1300 zł/m-c wypłacanego przez okres kolejnych 6 m-cy jednak nie dłużej niż do 12 m-ca od dnia rozpoczęcia działalności

Okres realizacji projektu od 01.10.2010 do 31.05.2012 r.


Szczegółowe informacje dotyczące udziału w projekcie można uzyskać w siedzibie BARR S.A lub pod nr tel. 84 686 48 87, 604 564 148

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego