Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Poręczenia zapłaty wadium

Poręczenia zapłaty wadium

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako jeden z podmiotów uprawnionych do udzielania poręczeń zapłaty wadium udziela w/w zabezpieczeń  na podstawie art. 45 ust. 6 pkt 5  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych.

Poręczenia udzialene są ze śrdków własnych BARR S.A.

Warunki udzielania poręczeń zapłaty wadium:

Fundusz Poręczeniowy BARR S.A. udziela poręczeń zapłaty wadium jednorazowo, w ramach pakietu wadialnego lub w ramach limitu poręczeniowego (po przyzaniu limitu pakietu wadialnego lub limitu poręczeniowego beneficjent otrzymuje dowolną liczbę poręczeń aż do wyczerpania kwoty limitu).

BENEFICJENCI:

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a w szczególności mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 7 ust.1 pkt 1) - 3) ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców.

SUMA PORĘCZENIA:

Maksymalna kwota udzielanego jednorazowo poręczenia wynosi do 300.000,00 PLN, przy czym nie więcej niż 100% kwoty wynikającej ze zobowiązania objętego poręczeniem. Za zgodą Komisji Kwalifikacyjnej Funduszu Poręczeniowego BARR S.A. możliwe jest udzielenie poręczenia w wyższej kwocie.

Limit pakietu wadialnego: od 20.000,00 PLN do 500.000,00 PLN

KOSZT:

Prowizja za udzielenie  poręczenia wynosi 0,5 % sumy poręczenia jednorazowego (nie mniej niż 100 zł)

Prowizja za przyznanie limitu pakietu wadialnego wynosi 0,5 % kwoty przyznanego limitu.

Przy poręczeniach pow. 100 tys. złotych istnieje możliwość negocjacji kwoty prowizji.

WYMAGANA DOKUMENTACJA:

1) wniosek o udzielenie poręczenia,

2) dokumenty rejestrowe:

  • Potwierdzenie wpisu do CEIDG
  • Wypis z KRS-u w przypadku spółek
  • Statut lub umowa Spółki w przypadku spółek

3) dokumenty dotyczące sytuacji finansowej:

  • bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok kalendarzowy
  • deklaracje roczne składane do Urzędu Skarbowego przez podmiot ubiegający się o poręczenie (np. PIT-36, PIT-37, CIT) za ostatni rok kalendarzowy
  • bilans oraz rachunek zysków i strat albo wydruk z programu księgowego lub wgląd do książki przychodów i rozchodów obrazujących aktualną sytuację finansową, tzn. za okres bieżący na koniec ostatniego zamkniętego miesiąca
  • ewidencja środków trwałych

Informacje:

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj
tel. 84 686 53 93
e-mail: poreczenia@barr.org.pl