Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności z RPO WL 2014 - 2020

Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 30 listopada 2016 roku podpisał Umowę o Finansowanie z Samorządem Województwa Lubelskiego w zakresie zarządzania funduszem funduszy i wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Na mocy umowy Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Beneficjenta – Menadżera Funduszu Funduszy.

Tytuł Projektu: Fundusz Funduszy Województwa Lubelskiego

Wartość Projektu: 425 858 110,77 zł, w tym:

 • wkład UE: 361,98 mln zł
 • wkład krajowy: 63,88 mln zł

 

W dniu 9 kwietnia 2018 r. Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę operacyjną „Instrument Finansowy – Mikropożyczka 9.3 oraz Mikropożyczka 10.2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. W ramach zawartej umowy uruchomione zostały preferencyjne pożyczki unijne dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa lubelskiego. Głównym celem projektu jest ułatwienie przyszłym przedsiębiorcom z terenu województwa lubelskiego dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć gospodarczych.
 

  Mikropożyczka 9.3 Mikropożyczka 10.2
Kwota pożyczki: do 96 000 zł do 60 000 zł
Oprocentowanie: 0,37%, tj. 0,2% stopy bazowej określanej przez Komisję Europejską
Okres spłaty: do 7 lat
Okres karencji: do 6 miesięcy
Przeznaczenie pożyczki:
 1. wydatki związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej,
 2. udział Pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia może stanowić do 100% jego wartości brutto.
Wykluczenia z finansowania
 1. finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,
 2. finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z celem inwestycji,
 3. refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone,
 4. spłatę zobowiązań publiczno-prawnych pożyczkobiorcy,
 5. finansowanie inwestycji w ramach sektorów wykluczonych zgodnie z treścią rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), tj.:
 • pomocy przyznawanej w sektorze rybołówstwa i akwakultury,
 • pomocy przyznawanej w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych, przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych,
 • pomocy przyznawanej na działalność związaną  z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich,
 • pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprwadzanych z zagranicy.
Kto może ubiegać się o pożyczkę?

1. Osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej pozostające poza rynkiem pracy, tj. osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne) lub bierne awodowo, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

2. Pozostający bez pracy mężczyźni w wieku 30 - 49 lat.

3. Osoby w wieku 30 lat i więcej należące do następujących grup:

 • imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),
 • reemigranci,
 • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
 • osoby ubogie pracujące,
 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilno - prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

Pożyczkobiorca musi zamieszkiwać na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz zamierzać rozpocząć działalność na terenie województwa lubelskiego.

Osoby fizyczne, które należą do jednej z poniżej wymienionych grup:

 1. pracownicy pracodawców przechodzący procesy restrukturyzacyjne z terenu województwa lubelskiego:
 • pracownicy przewidziani do zwolnienia, tj. pracownicy którzy znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracownika lub który został poinformowany przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego,
 • pracownicy zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, tj. pracownicy zatrudnieni u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych,
 • osoby, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
 1. pracownicy dużych przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne z terenu województwa lubelskiego.

Pożyczkobiorca musi zamieszkiwać na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz zamierzać rozpocząć działalność na terenie województwa lubelskiego.

 1. złożą oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków służących podjęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej bądź też założeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej.
 2. nie są i nie byli zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
 3. będą prowadzić działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS), przy czym do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego,
 4. nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego.
Zabezpieczenie spłaty pożyczki

Obligatoryjnym zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny wystawiany przez Pożyczkobiorcę wraz z deklaracją wekslową. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej Przedsiębiorcy – również poręczenie wekslowe współmałżonka.


Dodatkowe zabezpieczenie spłaty pożyczki uzależnione jest od kwoty pożyczki, okresu spłaty, ryzyka związanego z wnioskowaną transakcją, itp. (np. poręczenie osób fizycznych i prawnych, hipoteka na nieruchomości, zastaw rejestrowy i przewłaszczenie na zabezpieczenie na środkach trwałych, itp.)

 

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Funduszu Pożyczkowego BARR S.A. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00


ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

Istnieje możliwość skorzystania z usług mobilnego doradcy.

Kontakt:
Fundusz Pożyczkowy BARR S.A.
ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj
tel.
+ 48 784 346 995, + 48 605 253 388

 

                  

 

 

   1.