Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Pożyczki dla MŚP finansowane ze środków Województwa Lubelskiego

Warunki udzielenia pożyczki:

 1. Wysokość pożyczki nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł.
 2. Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 60 miesięcy.
 3. W przypadku pożyczek udzielanych na warunkach korzystniejszych niż rynkowe przeznaczonych na finansowanie inwestycji wymagany jest wkład własny Pożyczkobiorcy w wysokości 20% wartości inwestycji. W przypadku pożyczek udzielanych na warunkach rynkowych oraz w przypadku pożyczek nie przeznaczonych na finansowanie inwestycji nie jest wymagany wkład własny Pożyczkobiorcy.
 4. Od udzielanych pożyczek pobierana jest jednorazowa prowizja w wysokości od 0,5% - 2% kwoty udzielonej pożyczki. Prowizja od pożyczek udzielanych przedsiębiorcom rozpoczynającym i prowadzącym działalność gospodarczą krócej niż 3-m-ce wynosi 0,5%.
 5. Okres karencji w spłacie rat kapitałowych – 3 miesiące. Ze względu na charakter inwestycji (np. prace budowlane) może on zostać wydłużony maksymalnie do 6 miesięcy.
 6. Wymagane pełne zabezpieczenie prawne spłaty pożyczki, np. w formie weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenia osób fizycznych lub prawnych, hipoteki na nieruchomości, zastawu rejestrowego i przewłaszczenia na zabezpieczenie na środkach trwałych.
 7. Maksymalny okres rozpatrzenia wniosku – 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o pożyczkę:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651 / 2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,
 • nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014 r.),
 • nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji, w szczególności na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy o skutkach powierzenia wykonywanej pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terenie RP, art. 9, ust. 1 pt. 2 a ustawy o odpowiedzialności podmiotów
  zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 • są zobligowane do posiadania siedziby, oddziału lub zakładu na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu zawarcia umowy pożyczki,
 • nie posiadają zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatków i innych należności publicznoprawnych,
 • nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego (w przypadku ubiegania się o pożyczkę na warunkach korzystniejszych niż rynkowe),
 • nie są wykluczone, stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (w przypadku ubiegania się o pożyczkę na warunkach korzystniejszych niż rynkowe).

Przedsięwzięcia podlegające finansowaniu:

Pożyczka może być przeznaczona na finansowanie przedsięwzięć gospodarczych związanych z bieżąca i inwestycyjną działalnością gospodarczą, w szczególności na finansowanie przedsięwzięć w zakresie zakupu środków trwałych, w tym nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych, zakupu majątku obrotowego (materiałów i towarów) oraz zakup pozostałych nakładów służących rozwojowi przedsiębiorstwa / poprawie konkurencyjności na rynku.

Pożyczka nie może być przeznaczona na finansowanie wydatków o charakterze konsumpcyjnym, refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych

Oprocentowanie:

Pożyczki są oprocentowane:

1. na zasadach rynkowych według stałej rocznej stopy procentowej będącą sumą:

 • stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C14 z 19.01.2008r. lub komunikatu zastępującego), obowiązującej w dniu udzielenia pożyczki,
 • marży Funduszu w wysokości od 0 do 3 punktów procentowych, ustalanej każdorazowo przez Komisję Kwalifikacyjną w zależności od oceny ryzyka finansowanego przedsięwzięcia,

2. na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Oprocentowanie pożyczki udzielanej na zasadach korzystniejszych niż rynkowe jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i ustalone jest w wysokości stopy bazowej dla pożyczek udzielanych w złotych polskich z dnia udzielenia, przy czym wysokość stopy bazowej określona jest przez Komisję Europejską zgodnie z Komunikatem w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych nr 2008/C 14/02, o którym mowa w pkt 1 tiret pierwszy niniejszego paragrafu.

 

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Funduszu Pożyczkowego BARR SA od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

Kontakt:
Fundusz Pożyczkowy BARR S.A.
ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj
tel.
+ 48 784 346 995, + 48 605 253 388
e-mail: pozyczki@barr.org.pl

herb_wojewodztwa_lubelskiego-RGB