Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Pożyczki dla MŚP z RPO WL 2014-2020

logotypy

Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 30 listopada 2016 roku podpisał Umowę o Finansowanie z Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w zakresie zarządzania funduszem funduszy i wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Na mocy umowy Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Beneficjenta – Menadżera Funduszu Funduszy.

Tytuł Projektu: Fundusz Funduszy Województwa Lubelskiego

Wartość Projektu: 425 858 110,77 zł, w tym:

wkład UE: 361,98 mln zł

wkład krajowy: 63,88 mln zł

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego trzy umowy operacyjne na wdrażanie  „Instrumentu Finansowego – Pożyczka mała oraz Pożyczka Duża” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. W ramach zawartych umów dla przedsiębiorców z województwa lubelskiego uruchomione zostały preferencyjne pożyczki unijne. Kwota wsparcia wynosi łącznie 35 000 000 zł. Głównym celem projektu jest ułatwienie przedsiębiorcom z terenu województwa lubelskiego dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć gospodarczych.


W ramach realizacji Projektu udzielane są Pożyczki małe i Pożyczki duże

Parametry produktu Pożyczka mała Pożyczka duża
wartość pożyczki do 250 000,00 zł od 250 000,01 zł do 1 000 000,00 zł
okres spłaty do 5 lat do 8 lat
okres karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy do 6 miesięcy

grupa docelowa

oprocentowanie (stałe w skali roku)

Mikro i małe przedsiębiorstwa

- na zasadach rynkowych - od 2,47%

- na zasadach pomocy de minimis - 1,84%

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

- na zasadach rynkowych - od 2,47%

- na zasadach pomocy de minimis - 1,84%

dodatkowe opłaty i prowizje brak brak

 

Przeznaczenie pożyczki (cele inwestycji):
Z pożyczek finansowane będą inwestycje początkowe na terenie województwa lubelskiego, tj. inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:

 • założeniem nowego zakładu, lub
 • zwiększenie zdolności produkcyjnych / usługowych istniejącego zakładu, lub
 • dywersyfikacją produkcji / usług zakładu poprzez wprowadzenie produktów / usług uprzednio nie produkowanych / nie świadczonych w zakładzie, lub
 • zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

Środki z pożyczek mogą być przeznaczone w szczególności na:

 • stworzenie / doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów / usług;
 • zastosowanie nowoczesnych technologii – rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne),
 • wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu.


Udział Pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia rozwojowego może stanowić do 100% jego wartości.

Ograniczenia w finansowaniu:

 1. Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest zasadniczo do wysokości 10% środków z pożyczki. Ograniczenie to nie dotyczy nabywania budynków, lokali lub ich części na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej (decydujące znaczenie ma główny przedmiot nabycia) oraz zakupu gruntu, w sytuacji gdy grunt ten pełni funkcję służebną w stosunku do nieruchomości i jest niezbędny z punktu widzenia działalności gospodarczej, która ma być prowadzona w nabywanym budynku lub lokalu.
 2. Finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe wyłącznie do wysokości 50% pożyczki, przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie.
 3. Środki Pożyczki nie mogą nakładać się finansowaniem z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej.


Odbiorcy – kwalifikowane przedsiębiorstwa:
Przedsiębiorstwa ubiegające się o Pożyczkę muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

 1. nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014 r.);
 2. nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego,
 3. są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014  z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu – w przypadku pożyczki małej tylko mikro i małe przedsiębiorstwa,
 4. są osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego,
 5. nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107   i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (jeżeli przedsiębiorstwo ubiega się o pomoc de minimis);
 6. nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji,
 7. są zobligowane do posiadania siedziby, oddziału lub zakładu na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu zawarcia umowy pożyczki,
 8. nie posiadają zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatków i innych należności publicznoprawnych.


Zabezpieczenia spłaty pożyczki:
Obligatoryjnym zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny wystawiany przez Pożyczkobiorcę wraz z deklaracją wekslową. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej Przedsiębiorcy – również poręczenie wekslowe współmałżonka.
Dodatkowe zabezpieczenie spłaty pożyczki uzależnione jest od kwoty pożyczki, okresu spłaty, ryzyka związanego z wnioskowaną transakcją, itp. (np. poręczenie osób fizycznych i prawnych, hipoteka na nieruchomości, zastaw rejestrowy i przewłaszczenie na zabezpieczenie na środkach trwałych, itp.)

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Funduszu Pożyczkowego BARR S.A. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

Istnieje możliwość skorzystania z usług mobilnego doradcy.

Kontakt:
Fundusz Pożyczkowy BARR S.A.
ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj
tel. + 48 784 346 995, + 48 605 253 388