Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Doradztwo

Lokalny Punkt Konsultacyjny

cup-2884023_1920

BIŁGORAJSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
zaprasza do skorzystania z bezpłatnych usług Lokalnego Punktu Konsultacyjnego


Bezpłatne usługi informacyjne dostępne są dla:

 • przedsiębiorców,
 • osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.


Zakres świadczonych usług:

 • usługi informacyjne w zakresie podejmowania, wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej,
 • usługi informacyjne dotyczące możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach 2014-2020 ze środków publicznych,
 • usługi informacyjne na temat danych teleadresowych instytucji otoczenia biznesu, które zrzeszają przedsiębiorców danej branży o zasięgu regionalnym lub ponadregionalnym.


Usługi informacyjne w zakresie podejmowania, wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej obejmują:

 • omówienie kroków, jakie należy podjąć przy rejestracji działalności gospodarczej,
 • wskazanie obowiązków rejestracyjnych: w organie rejestrującym (CEIDG lub KRS), na potrzeby ubezpieczeń społecznych, dla celów statystycznych oraz inne (jeśli wymagane),
 • prezentacja wymagań dotyczących działalności koncesjonowanej i regulowanej,
 • wskazanie możliwości pozyskania kapitału zewnętrznego na etapie zakładania oraz prowadzenia firmy (w tym przedstawienie oferty działających funduszy pożyczkowych oraz funduszy poręczeniowych, oferty banków i innych instytucji finansowych w zależności od rodzaju i zakresu podejmowanej działalności),
 • charakterystyka poszczególnych form opodatkowania i skutków podatkowych ich wyboru,
 • możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodów, zasad rozliczania obciążeń podatkowych,
 • obowiązki formalno-prawne wynikające z faktu zatrudniania pracowników (zasady naliczania wynagrodzenia, naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, dotyczące udzielania urlopów wypoczynkowych, chorobowych, macierzyńskich i innych, zagwarantowanie odpowiednich warunków pracy (w zależności od rodzaju prowadzonej działalności),
 • aspekty formalno-prawne, organizacyjne oraz specyfika samozatrudnienia, zatrudnienia osoby bezrobotnej lub niepełnosprawnej,
 • rodzaje i zakres kontroli dotyczących wykonywania działalności gospodarczej oraz trybów i podmiotów uprawnionych do jej dokonywania,
 • formalno-prawne obowiązki podmiotu/osoby rezygnującej z prowadzenia działalności gospodarczej,


Usługi informacyjne dotyczące możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach 2014-2020 ze środków publicznych obejmują:

 • założenia, priorytety i cele wdrażania poszczególnych programów pomocowych,
 • kategorie podmiotów mogących ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach poszczególnych programów, działań, projektów,
 • zasady i zakres dofinansowania przedsięwzięcia z danego programu/działania (rodzaj kwalifikowanych działań, wydatków, maksymalna kwota dofinansowania, maksymalny udział procentowy dofinansowania w wartości projektu ogółem, inne warunki, ograniczenia),
 • wskazanie obowiązków formalno-prawnych oraz dotyczących sprawozdawczości, jakie związane są z uzyskaniem wsparcia ze środków publicznych,
 • dane teleadresowe instytucji zarządzających, pośredniczących oraz wdrażających poszczególne programy pomocowe oraz zakresu ich kompetencji,
 • możliwość uzyskania finansowania zewnętrznego, jako uzupełnienie koniecznego wkładu własnego przy ubieganiu się o wsparcie (oferta banków i innych instytucji finansowych, w tym funduszy pożyczkowych czy funduszy poręczeniowych) lub jako wsparcia na prowadzenie działalności,

________________________________________

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że Konsultanci Punktu Konsultacyjnego świadczą odpłatne usługi doradcze w zakresie wypełniania wniosków o doposażenie stanowiska pracy oraz wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej finansowanych z Funduszu Pracy.


Zapraszamy do korzystania z usług!

BARR S.A.
ul. Kościuszki 65
23-400 Biłgoraj
tel. 84 686 53 93,
poniedziałek - piątek w godzinach 8.00-16.00