Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Zapytanie ofertowe na realizację wsparcia szkoleniowo-doradczego (grupowego i indywidualnego) w ramach projektu „Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny 2” RPO WL 2014-2020

18
września

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A zaprasza do składania ofert na realizację wsparcia szkoleniowo-doradczego (grupowego i indywidualnego) w ramach projektu „Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa 9 RYNEK PRACY, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

Oferta powinna być wydrukowana na druku załączonego formularza ofertowego, podpisana i złożona wraz z załącznikami, w terminie do 30 września 2019r. poprzez:
email: biuro@barr.org.pl (należy przesłać skan podpisanej oferty wraz z załącznikami)

lub pocztą/osobiście na adres siedziby Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kościuszki 65 23-400 Biłgoraj.
 

Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data złożenia/dostarczenia (w przypadku oferty przesłanej drogą elektroniczną data zapisania na serwerze pocztowym Zamawiającego) a nie data nadania. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 84 6865393, 604564148
O wyborze oferty Zamawiający poinformuje każdego z Oferentów wskazanym przez niego kanałem informacyjnym. W przypadku złożenie oferty w formie elektronicznej Oferent najpóźniej przed dniem podpisania umowy zobowiązany będzie do dostarczenia oryginałów dokumentów w formie papierowej.