Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

tel./fax 84 686 53 93
biuro@barr.org.pl

Ankieta MŚP

Szanowni Państwo,

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest instytucją otoczenia biznesu (IOB), której statutowym celem jest wspierania rozwoju przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich.

W związku z zamiarem dostosowania naszych usług doradczych do Państwa potrzeb, zwracamy się do wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP działających na terenie województwa lubelskiego z prośbą o odpowiedź na kilka poniższych pytań (nie powinno to Państwu zająć dłużej niż 10 minut).

Prosimy o odpowiedzi z punktu widzenia Państwa konkretnych potrzeb (Państwa przedsiębiorstwa), a nie potrzeb sektora jako ogółu. Odpowiedź na pytania zawarte w ankiecie pozwolą nam w sposób efektywny świadczyć dla Państwa usługi doradcze wg. Państwa potrzeb.

1. Prosimy o podanie siedziby przedsiębiorstwa (miejsca prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej):
2. Jaki jest status przedsiębiorstwa:
3. Jaki jest rodzaj działalności (można zaznaczyć kilka odpowiedzi):
4. Prosimy o podanie kodu PKD przeważającej Państwa działalności:

lub w przypadku braku podania kodu PKD, prosimy o wskazanie sekcji PKD, w jakiej działa przedsiębiorstwo (prosimy o podanie sekcji przeważającej):

5. Prosimy o podanie przedziału czasowego od kiedy przedsiębiorstwo funkcjonuje na rynku:
6. Z poniższej listy proponowanych usług doradczych prosimy wybrać tylko dziesięć, które dla Państwa są najbardziej istotne, a następnie prosimy o uszeregowanie wybranej przez Państwa „dziesiątki” od najbardziej istotnej do najmniej istotnej poprzez przyporządkowanie im punktów od 1 do 10 (gdzie 10 pkt – usługa najbardziej istotna).
Usługi związane ze sferą B+R:
Usługi doradcze związane z prawem zamówień publicznych i procesem budowlanym:
Usługi w zakresie pozyskiwania środków na rozwój:
Usługi doradcze związane z wejściem na rynki zagraniczne:
Usługi związane z promocją działalności i współpracą między przedsiębiorcami:
Inne usługi związane z prowadzeniem działalności:
7. Jeżeli uważacie Państwo, że w punkcie 6 nie wskazaliśmy usług, które są istotne z Państwa punktu widzenia, prosimy o ich określenie poniżej i przyporządkowanie punktu od 1 do 10:
8. Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek uwagi / podpowiedzi co do zakresu wskazanych w punkcie 6 i 7 usług lub sposobu ich świadczenia, prosimy wpisać te uwagi poniżej:
9. Czy macie zamiar Państwo ubiegać się o dofinansowanie na rozwój firmy w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020?

W ramach konkursu kwalifikować się będą projekty polegające na:

  • Stworzeniu/doposażeniu infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług;
  • Zastosowaniu nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne);
  • Wsparciu działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu;
  • Wdrażaniu w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.

Konkurs przewidziany jest na wrzesień / październik 2018 r.
Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu wynosi dla mikro i małych przedsiębiorstw – 70%; dla średnich przedsiębiorstw – 60%
Maksymalna wartość projektu: 13 000 000,00 PLN
Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi dla mikro i małych przedsiębiorstw 2 000 000,00 PLN dla średnich przedsiębiorstw 3 000 000,00 PLN

10. Czy jesteście Państwo zainteresowani organizacją przez BARR S.A. szkoleń dla pracowników i/lub członków organów zarządzających?
11. Jeżeli tak, prosimy o podanie zakresu szkolenia / szkoleń, jakimi jesteście Państwo zainteresowani.
12. Jakich działań w zakresie infrastruktury, stanowienia prawa miejscowego itp. oczekujecie Państwo od samorządu (gmin, powiatów) w zakresie wspierania rozwoju sektora MŚP?

Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas na wypełnienie ankiety.