Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

tel./fax 84 686 53 93
biuro@barr.org.pl

Projekty zrealizowane

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizowała następujące projekty:

  1. „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej”, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, w ramach Działania I.2 Instrumenty inżynierii finansowej.
  2. "Dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA" Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013
  3. "Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie" Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL 2007-2013 w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałania 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego.
  4. „Inwestycja w zasoby ludzkie szansą dla mikroprzedsiębiorstw” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL 2007-2013 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw
  5. "WYKWALIFIKOWANY PRACOWNIK" Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL 2007-2013 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw
  6. "Własny biznes to niezależność i pieniądze" Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL 2007-2013 w ramach Priorytetu  VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
  7. „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych”