Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

tel./fax 84 686 53 93
biuro@barr.org.pl

Aktualne konkursy dla przedsiębiorców

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi konkursami dla przedsiębiorców, ogłoszonymi w ramach programów operacyjnych na lata 2014 - 2020

4
marca
money-2928309_1920

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

 

Termin: od 28.02.2019 do 29.08.2019

Termin rozstrzygnięcia konkursu: przewidywany termin rozstrzygnięcia rundy konkursu to 4 miesiące od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie w danej rundzie konkursu.

Miejsce składania wniosków: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Sposób składania wniosków: wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kto może składać wnioski? o dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się MŚP albo konsorcja MŚP, prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Na co można otrzymać dofinansowanie? dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do utworzenia i rozwoju innowacyjnych produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej (według załącznika nr 6 do Regulaminu Konkursu) i które realizowane będą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej. Dofinansowane projekty muszą być skupione wokół nie więcej niż trzech głównych atrakcji/elementów pakietu/składowych, będących przedmiotem wsparcia w ramach projektu, stanowiących podstawę do tworzenia produktu sieciowego.Każdy projekt obejmuje łącznie:

 1. inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych;
 2. opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania tych standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek.

Kryteria wyboru projektów: kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

 1. w przypadku udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej - maksymalną intensywność pomocy określa się zgodnie z §3 i §5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020.
 2. w przypadku udzielenia pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną - maksymalna intensywność wynosi 80% łącznych kosztów kwalifikowalnych w ramach tej kategorii pomocy. Jednocześnie maksymalna wartość pomocy nie może przekroczyć równowartości 2 mln euro.W przypadku udzielenia pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP - 50% kosztów kwalifikowalnych.
 3. w przypadku udzielenia pomocy szkoleniowej - 50% kosztów kwalifikowalnych, które zwiększa się o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorcy i 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy lub o 10 punktów procentowych w przypadku usług szkoleniowych dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, o których mowa w art. 2 pkt 4 rozporządzenia KE nr 651/2014, lub pracowników niepełnosprawnych, o których mowa w art. 2 pkt 3 rozporządzenia KE nr 651/2014, przy czym łącznie intensywność pomocy nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowalnych.
 4. w przypadku udzielenia pomocy de minimis - 70% kosztów kwalifikowalnych. Wartość udzielonego dofinansowania będzie podlegała przeliczeniu według kursu średniego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w dniu udzielenia pomocy.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 250 000 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych).

Regulamin konkursu 
Wzór wniosku o dofinansowanie
Wzór umowy o dofinansowanie

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek: informacje odnoszące się do procedury odwoławczej zawarte są w Regulaminie konkursu w §13.

Pytania i odpowiedzi: pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl i telefonicznie 22 574 07 07 lub 0 801 332 202.

Ogłoszenie o konkursie wraz z dokumentacją


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” POIR ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów.

 

Konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności.

Termin: od 20.03.2019 do 28.11.2019

Termin rozstrzygnięcia konkursu: przewidywany termin rozstrzygnięcia rundy konkursu wynosi 80 dni od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie w danej rundzie konkursu.

Miejsce składania wniosków: wniosek o dofinansowanie należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Sposób składania wniosków: wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków stanowiącą załącznik do Regulaminu Konkursu.

Kto może składać wnioski? Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

Na co można otrzymać dofinansowanie? Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów polegających na opracowaniu przez jednostkę naukową nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego nakierowanych na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi). Wykonawcą usługi, o której mowa w ust. 5 są jednostki naukowe posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. „organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę”, określone w art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B na podstawie decyzji, o których mowa w art. 322 ust. 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.  2018  poz. 1669 z późn zm.); lub
 2. spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej; lub
 3. centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; lub
 4. przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.); lub
 5. akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155).

Kryteria wyboru projektów: ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIR.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: do 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:

 1. zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 486 404,00 zł;
 2. zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 4 513 596,00 zł.

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie 

Wzór umowy o dofinansowanie

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek: informacje odnośnie procedury odwoławczej zawarte są w Regulaminie konkursu w §13.

Pytania i odpowiedzi: pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie poddziałania. Wyjaśnień dotyczących konkursu udziela również Informatorium PARP, odpowiadając na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl oraz telefonicznie pod numerami 22 574 07 07 lub 0 801 332 202.

Linki
www.parp.gov.pl

www.poir.parp.gov.pl


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs nr 3 w 2019 r. na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”.

 

Konkurs dedykowany projektom realizującym Program Dostępność Plus.

Termin: od 25.03.2019 do 8 maja 2019 (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00)

Termin rozstrzygnięcia konkursu: przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – maksymalnie 4 miesiące od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie.

Miejsce składania wniosków: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Sposób składania wniosków: wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków

Kto może składać wnioski? Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

Na co można otrzymać dofinansowanie? Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie bądź zakupionych przez Wnioskodawcę, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług). Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe. 

Kryteria wyboru projektów: ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIR.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: maksymalna wartość dofinansowania wynosi:

 1. na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 000 zł,
 2. na usługi doradcze: 500 000 zł.

Maksymalną intensywność dofinansowania na wydatki inwestycyjne określa się zgodnie z § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878). Maksymalna intensywność dofinansowania na eksperymentalne prace rozwojowe wynosi: 35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców, 45% kosztów kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców. Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna intensywność pomocy de minimis na koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki określana jest tak samo jak intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej, o której mowa w § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:

 1. zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 9 000 000,00 zł
 2. zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 91 000 000,00 zł 

Regulamin konkursu 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek: informacje odnośnie procedury odwoławczej zawarte są w Regulaminie konkursu w §13.

Pytania i odpowiedzi: pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie poddziałania. Wyjaśnień dotyczących konkursu udziela również Infolinia PARP, odpowiadając na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl oraz telefonicznie pod numerami 22 574 07 07 lub 0 801 332 202. Najczęściej zadawane pytania znajdują się na stronie FAQ

Dokumentacja konkursowa


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs nr 3 w 2019 r. na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”.

 

Termin: od 25.03.2019 do 8 maja 2019 (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00)

Termin rozstrzygnięcia konkursu: przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – maksymalnie 4 miesiące od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie.

Miejsce składania wniosków: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Sposób składania wniosków: wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków

Kto może składać wnioski? Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

Na co można otrzymać dofinansowanie? Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie bądź zakupionych przez Wnioskodawcę, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu technologicznego. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe. 

Kryteria wyboru projektów: ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIR.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: maksymalna wartość dofinansowania wynosi:

 1. na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 000 zł,
 2. na usługi doradcze: 500 000 zł.

Maksymalną intensywność dofinansowania na wydatki inwestycyjne określa się zgodnie z § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878). Maksymalna intensywność dofinansowania na eksperymentalne prace rozwojowe wynosi: 35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców, 45% kosztów kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców. Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna intensywność pomocy de minimis na koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki określana jest tak samo jak intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej, o której mowa w § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:

 1. zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 81 000 000,00 zł
 2. zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 769 000 000,00 zł 

Regulamin konkursu 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek: informacje odnośnie procedury odwoławczej zawarte są w Regulaminie konkursu w §13.

Pytania i odpowiedzi: pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie poddziałania. Wyjaśnień dotyczących konkursu udziela również Infolinia PARP, odpowiadając na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl oraz telefonicznie pod numerami 22 574 07 07 lub 0 801 332 202. Najczęściej zadawane pytania znajdują się na stronie FAQ

Dokumentacja konkursowa

 

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl