Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

tel./fax 84 686 53 93
biuro@barr.org.pl

Pożyczki z PO RPW 2007-2013

Uprzejmie informujemy, że w związku z wyczerpaniem puli dostępnych środków Fundusz Pożyczkowy BARR S.A. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o udzielenie pożyczki w ramach projektu „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej”, realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013


W dniu 14.12.2012 r. BARR S.A. podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (instytucja pośrednicząca) umowę o dofinansowanie projektu pn. „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej”, realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, w ramach Działania I.2 Instrumenty inżynierii finansowej. Wartość udzielonego wsparcia w ramach projektu – 4 000 000 zł.


 

Zapraszamy mikro, małych i średnich Przedsiębiorców
z terenu województwa lubelskiego
do skorzystania z pożyczek na sfinansowanie:

  • inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych
  • tworzenia nowych miejsc pracy
  • wdrożenia nowych rozwiązań technicznych i technologicznych
  • zakupu wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związany z celem realizowanego przedsięwzięcia
  • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MSP