Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

tel./fax 84 686 53 93
biuro@barr.org.pl

Pożyczki z RPO WL 2007-2013

Od listopada 2009 r. Fundusz Pożyczkowy BARR SA realizuje projekt pn. „Dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013. Kwota wsparcia wynosi 10.005.000 PLN. Głównym celem projektu jest ułatwienie przedsiębiorcom z województwa lubelskiego (ze szczególnym uwzględnieniem powiatu biłgorajskiego, janowskiego, zamojskiego i tomaszowskiego) dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć gospodarczych.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o pożyczkę:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, spełniające kryteria określone w art. 2 Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 06.08.2008r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu
 • przedsiębiorstwa te muszą znajdować się w tzw. wczesnej fazie rozwoju lub fazie ekspansji zgodnie z Wytycznymi wspólnotowymi w sprawie pomocy państwa na wspieranie inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka w małych i średnich przedsiębiorstwach(2006/C/194/02)
 • przedsiębiorstwa te nie mogą spełniać kryteriów przedsiębiorstwa zagrożonego, zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. C 244, z 01.10.2004 r., str. 2-17)

Przedsięwzięcia podlegające finansowaniu:

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pożyczkę na rozwój działalności gospodarczej, w tym na pokrycie wydatków inwestycyjnych, zakup środków trwałych lub uzupełnienie środków obrotowych. Środki z pożyczki nie mogą być przeznaczone na sfinansowanie wydatków o charakterze konsumpcyjnym.

Oprocentowanie:

Pożyczki są oprocentowane według stałej rocznej stopy procentowej będącą sumą:

 • stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C14 z 19.01.2008r. str.6), obowiązującej w dniu udzielenia pożyczki
 • marży Funduszu w wysokości od 0 do 3 punktów procentowych, ustalanej każdorazowo przez Komisję Kwalifikacyjną w zależności od oceny ryzyka finansowanego przedsięwzięcia

Warunki udzielenia pożyczki:

 1. Wysokość pożyczki nie może przekroczyć kwoty 120.000 zł.
 2. Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 60 miesięcy.
 3. W przypadku pożyczek na sfinansowanie wydatków o charakterze inwestycyjnym wymagany jest wkład własny Pożyczkobiorcy w wysokości 20% kosztów przedsięwzięcia.
 4. Od udzielanych pożyczek pobierana jest jednorazowa prowizja w wysokości od 0,5% - 2% kwoty udzielonej pożyczki. Prowizja od pożyczek udzielanych przedsiębiorcom rozpoczynającym i prowadzącym działalność gospodarczą krócej niż 3-m-ce wynosi 0,5%
 5. Maksymalny okres karencji w spłacie rat kapitałowych – 3 miesiące,
 6. Wymagane pełne zabezpieczenie prawne spłaty pożyczki, np. w formie weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenia osób fizycznych lub prawnych, hipoteki na nieruchomości, zastawu rejestrowego i przewłaszczenia na zabezpieczenie na środkach trwałych
 7. Maksymalny okres rozpatrzenia wniosku – 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.

Dokumenty do pobrania:

 

Wniosek o pożyczkę

Informacja o poręczycielu i współmałżonku

Regulamin Funduszu Pożyczkowego BARR S.A.

 

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Funduszu Pożyczkowego BARR SA od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00


ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG


Kontakt:
Fundusz Pożyczkowy BARR SA
ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj
tel. +48 84 686 53 93, + 48 784 346 995
e-mail: pozyczki@barr.org.pl

 


“Strona powstała w ramach projektu realizowanego przez Biłgorajską Agencję Rozwoju Regionalnego SA i współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
Działanie 2.1 Instrumenty pożyczkowe i doręczeniowe dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.1.1 Dokapitalizowanie i tworzenie funduszy pożyczkowych