Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

tel./fax 84 686 53 93
biuro@barr.org.pl

Ogłoszone konkursy dla przedsiębiorców

Program:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020

Oś Priorytetowa
II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie
2.2 Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii

Termin składania wniosków:
10.10.2017 – 31.10.2017

Typy projektów kwalifikujące się do dofinansowania:
Przedmiotem Konkursu są projekty dotyczące transferu i wdrożenia Technologii. Koszt wdrożenia Technologii nie jest objęty Grantem.

Zakończenie realizacji Projektu, czyli nabycie Technologii i jej wdrożenie, musi nastąpić do dnia 31 grudnia 2019 r.

Wnioskodawca we Wniosku zobowiązuje się do wdrożenia Technologii, rozumianego jako uruchomienie działalności (produkcyjnej lub usługowej) opartej na nabytej Technologii.

Grant może być udzielony w ramach jednego z następujących przeznaczeń pomocy: regionalnej pomocy inwestycyjnej albo pomocy de minimis.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu:
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:
10 000 000,00 zł

Poziom dofinansowania:
Wnioskowana kwota dofinansowania jest zgodna z pułapami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (województwo lubelskie – 50%).

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:
100 000,00 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:
4 000 000,00 PLN

Link do konkursu:
https://siecotwartychinnowacji.pl/transfer-technologii/
 


Program:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020

Działanie:
1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie:
1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Termin składania wniosków:
od 2 października 2017 do 29 grudnia 2017
Konkurs podzielony jest na 3 etapy. Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony jest w następujących terminach:
1) od 2 października do 31 października;
2) od 1 listopada do 30 listopada;
3) od 1 grudnia do 29 grudnia;

Typy projektów kwalifikujące się do dofinansowania:
Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania). Projekt może obejmować dodatkowo prace przedwdrożeniowe.

Dofinansowanie udzielone na: 1) badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe stanowi pomoc publiczną; 2) prace przedwdrożeniowe stanowi: a) pomoc de minimis na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki, lub b) pomoc publiczną dla MŚP na pokrycie kosztów usług doradczych.

Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację wskazane w poniższym linku:
http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/5_1_1_1_2017/4_wykaz_krajowych_inteligentnych_specjalizacji.pdf

Dofinansowanie na realizację projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Wnioskodawcy do wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych (jeśli projekt przewiduje tylko te drugie), w terminie 3 lat od zakończenia projektu.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
Mikro-, mały lub średni przedsiębiorca spełniający kryteria określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014, z późn. zm.);

Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu w województwach innych niż mazowieckie:
900 000 000,00 zł

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu:
1) w przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych:
– dla mikro- i małego przedsiębiorcy: 70% - 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz 45% - 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;
– dla średniego przedsiębiorcy: 60% - 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz 35% - 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.
– dla przedsiębiorcy innego niż MŚP: 50% - 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz 25% - 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.
2) w przypadku prac przedwdrożeniowych: pomoc de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych;
3) w przypadku prac przedwdrożeniowych: usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:
1 000 000,00 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:
50 000 000,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia:
Maksymalna wartość dofinansowania:
1) 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych badań przemysłowych i prac rozwojowych jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych;
2) 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych badań przemysłowych i prac rozwojowych jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii eksperymentalnych prac rozwojowych
3) 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych)
4) mln euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP

Link do konkursu na stronie NCBR:
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs51112017szybka-sciezka-dla-msp-/


Program:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020

Działanie:
1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie:
1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Termin składania wniosków:
od 2 października 2017 do 29 grudnia 2017
Konkurs podzielony jest na 3 etapy. Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony jest w następujących terminach:
1) od 2 października do 31 października;
2) od 1 listopada do 30 listopada;
3) od 1 grudnia do 29 grudnia;

Typy projektów kwalifikujące się do dofinansowania:
Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania). Projekt może obejmować dodatkowo prace przedwdrożeniowe.

Dofinansowanie udzielone na: 1) badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe stanowi pomoc publiczną; 2) prace przedwdrożeniowe stanowi: a) pomoc de minimis na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki, lub b) pomoc publiczną dla MŚP na pokrycie kosztów usług doradczych.

Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację wskazane w poniższym linku:
http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/5_1_1_1_2017/4_wykaz_krajowych_inteligentnych_specjalizacji.pdf

Dofinansowanie na realizację projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Wnioskodawcy do wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych (jeśli projekt przewiduje tylko te drugie), w terminie 3 lat od zakończenia projektu.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
podmioty, będące przedsiębiorstwem, które nie spełniają kryterium MŚP albo konsorcja przedsiębiorstw, spełniające łącznie poniższe warunki:
1) konsorcjum składa się wyłącznie z przedsiębiorców będących przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014, z późn. zm.);
2) w jego skład wchodzi co najmniej dwóch (nie więcej niż 5) przedsiębiorców
3) Lider konsorcjum posiada status przedsiębiorcy innego niż MŚP
4) każdy z Konsorcjantów bierze udział w realizacji badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.

Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu w województwach innych niż mazowieckie:
300 000 000,00 zł

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu:
1) w przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych:
– dla mikro- i małego przedsiębiorcy: 70% - 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz 45% - 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;
– dla średniego przedsiębiorcy: 60% - 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz 35% - 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.
– dla przedsiębiorcy innego niż MŚP: 50% - 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz 25% - 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.
2) w przypadku prac przedwdrożeniowych: pomoc de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych;
3) w przypadku prac przedwdrożeniowych: usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:
1. 5 mln PLN – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę;
2. 10 mln PLN – w przypadku projektu realizowanego w ramach konsorcjum przedsiębiorstw.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:
50 000 000,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia:
Maksymalna wartość dofinansowania:
1) 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych badań przemysłowych i prac rozwojowych jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych;
2) 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych badań przemysłowych i prac rozwojowych jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii eksperymentalnych prac rozwojowych
3) 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych)
4) 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP

Link do konkursu na stronie NCBR:
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs61112017szybka-sciezka-dla-duzych-przedsiebiorcow-i-konsorcjow/


Program:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020

Działanie:
1.2 Sektorowe programy B+R
Program sektorowy: PBSE (krajowy sektor elektroenergetyczny)

Termin składania wniosków:
od 2 października 2017 do 1 grudnia 2017

Typy projektów kwalifikujące się do dofinansowania:
Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania). Projekt może obejmować dodatkowo prace przedwdrożeniowe.

Dofinansowanie udzielone na: 1) badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe stanowi pomoc publiczną; 2) prace przedwdrożeniowe stanowi: a) pomoc de minimis na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki, lub b) pomoc publiczną dla MŚP na pokrycie kosztów usług doradczych.

Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację wskazane w poniższym linku:
http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/5_1_1_1_2017/4_wykaz_krajowych_inteligentnych_specjalizacji.pdf

Dofinansowanie na realizację projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Wnioskodawcy do wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych (jeśli projekt przewiduje tylko te drugie), w terminie 3 lat od zakończenia projektu.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) albo konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców) przy czym każdy z Konsorcjantów bierze udział w realizacji badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.

Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:
120 000 000,00 zł

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu:
1) w przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych:
– dla mikro- i małego przedsiębiorcy: 70% - 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz 45% - 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;
– dla średniego przedsiębiorcy: 60% - 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz 35% - 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.
– dla przedsiębiorcy innego niż MŚP: 50% - 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz 25% - 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.
2) w przypadku prac przedwdrożeniowych: pomoc de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych;
3) w przypadku prac przedwdrożeniowych: usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:
2 000 000,00 zł

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:
40 000 000,00 zł

Link do konkursu na stronie NCBR:
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs6122017pbse/


Program:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020

Działanie:
1.2 Sektorowe programy B+R
Program sektorowy: INNOSTAL (przemysł stalowy)

Termin składania wniosków:
od 9 października 2017 do 8 grudnia 2017

Typy projektów kwalifikujące się do dofinansowania:
Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania). Projekt może obejmować dodatkowo prace przedwdrożeniowe.

Dofinansowanie udzielone na: 1) badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe stanowi pomoc publiczną; 2) prace przedwdrożeniowe stanowi: a) pomoc de minimis na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki, lub b) pomoc publiczną dla MŚP na pokrycie kosztów usług doradczych.

Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację wskazane w poniższym linku:
http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/5_1_1_1_2017/4_wykaz_krajowych_inteligentnych_specjalizacji.pdf

Dofinansowanie na realizację projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Wnioskodawcy do wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych (jeśli projekt przewiduje tylko te drugie), w terminie 3 lat od zakończenia projektu.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) albo konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców) przy czym każdy z Konsorcjantów bierze udział w realizacji badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.

Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:
95 000 000,00 zł

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu:
1) w przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych:
– dla mikro- i małego przedsiębiorcy: 70% - 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz 45% - 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;
– dla średniego przedsiębiorcy: 60% - 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz 35% - 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.
– dla przedsiębiorcy innego niż MŚP: 50% - 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz 25% - 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.
2) w przypadku prac przedwdrożeniowych: pomoc de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych;
3) w przypadku prac przedwdrożeniowych: usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:
2 000 000,00 zł

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:
30 000 000,00 zł

Link do konkursu na stronie NCBR:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs7122017innostal/


Program:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020

Działanie:
1.2 Sektorowe programy B+R
Program sektorowy: INNOSBZ (sektor produkcji systemów bezzałogowych)

Termin składania wniosków:
od 16 października 2017 do 18 grudnia 2017

Typy projektów kwalifikujące się do dofinansowania:
Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania). Projekt może obejmować dodatkowo prace przedwdrożeniowe.

Dofinansowanie udzielone na: 1) badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe stanowi pomoc publiczną; 2) prace przedwdrożeniowe stanowi: a) pomoc de minimis na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki, lub b) pomoc publiczną dla MŚP na pokrycie kosztów usług doradczych.

Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację wskazane w poniższym linku:
http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/5_1_1_1_2017/4_wykaz_krajowych_inteligentnych_specjalizacji.pdf

Dofinansowanie na realizację projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Wnioskodawcy do wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych (jeśli projekt przewiduje tylko te drugie), w terminie 3 lat od zakończenia projektu.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) albo konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców) przy czym każdy z Konsorcjantów bierze udział w realizacji badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.

Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:
50 000 000,00 zł

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu:
1) w przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych:
– dla mikro- i małego przedsiębiorcy: 70% - 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz 45% - 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;
– dla średniego przedsiębiorcy: 60% - 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz 35% - 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.
– dla przedsiębiorcy innego niż MŚP: 50% - 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz 25% - 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.
2) w przypadku prac przedwdrożeniowych: pomoc de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych;
3) w przypadku prac przedwdrożeniowych: usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:
2 000 000,00 zł

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:
20 000 000,00 zł

Link do konkursu na stronie NCBR:
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs8122017innosbz/


Program:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020

Działanie:
2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Termin składania wniosków:
od 10 sierpnia 2017 do 28 luty 2018.
Konkurs podzielony jest na 4 etapy:
I etap – od 10 sierpnia 2017 r. do 30 września 2017 r.;
II etap – od 1 października 2017 r. do 30 listopada 2017 r.;
III etap – od 1 grudnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.;
IV etap – od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r.

Typy projektów kwalifikujące się do dofinansowania:
Dofinansowaniu w ramach projektu podlegać może zakup następujących rodzajów usług proinnowacyjnych świadczonych przez IOB wspierających wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie wnioskodawcy:
1. usług doradczych w zakresie innowacji - doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone,
albo
2. usług doradczych w zakresie innowacji - udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów, procesów i usług.

Dofinansowaniu w ramach projektu dodatkowo podlegać mogą koszty realizacji następujących form inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej:
1. inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu – forma dopuszczalna w przypadku wdrażania innowacji technologicznej produktowej oraz procesowej;
2. inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu – forma dopuszczalna jedynie w przypadku wdrażania innowacji technologicznej procesowej;
3. inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie – forma dopuszczalna w przypadku wdrażania innowacji technologicznej produktowej oraz procesowej;
4. inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu – forma dopuszczalna jedynie w przypadku wdrażania innowacji technologicznej procesowej.

Dofinansowanie stanowi pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności na usługi doradcze w zakresie innowacji i na usługi wsparcia innowacji, regionalną pomoc inwestycyjną dla MŚP.

Usługa proinnowacyjna może być świadczona przez maksymalnie trzy IOB wybrane przez wnioskodawcę przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Zakładana do realizacji w projekcie usługa musi być świadczona przez akredytowane IOB albo IOB zgłoszone do akredytacji. IOB wskazana przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie musi zostać akredytowana przez Ministerstwo Rozwoju w zakresie usług wskazanych przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie przed podpisaniem (zawarciem) umowy o dofinansowanie projektu.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:
40 500 000,00 zł


Maksymalna intensywność dofinansowania:
dla usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji wynosi 70% kosztów kwalifikowalnych dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na usługi proinnowacyjne nie przekracza 200 tys. euro w dowolnym trzyletnim okresie i 50% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych przedsiębiorców.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem, a także minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji:
50 000,00 zł

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji:
500 000,00 zł

Link do konkursu na stronie PARP:
http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-poddzialania-2-3-1-proinnowacyjne-uslugi-iob-dla-msp-2017r


Program:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020

Działanie:
2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej

Termin składania wniosków:
od 16 maja 2017 do 28 grudnia 2017.
Konkurs podzielony jest na 4 etapy:
I etap – od 16 maja do 30 czerwca 2017 roku;
II etap – od 1 lipca do 31 sierpnia 2017 roku;
III etap – od 1 września do 31 października 2017 roku;
IV etap – od 1 listopada do 28 grudnia 2017 roku.

Typy projektów kwalifikujące się do dofinansowania:
Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące:
1. uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej.
albo
2. realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Dofinansowanie stanowi pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności w zakresie uzyskania, walidacji i obrony patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji lub pomoc de minimis na uzyskanie wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:
45 560 000,00 zł

Maksymalna intensywność dofinansowania:
Do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem:
10 000,00 zł

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem:
1 000 000,00 zł

Link do konkursu na stronie PARP:
http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-poddzialania-2-3-4-poir-ochrona-wlasnosci-przemyslowej-konkurs-w-2017-r


 

Program:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020

Działanie:
3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Termin składania wniosków:
od 5 września 2017 do 28 lutego 2018.
Konkurs podzielony jest na 4 etapy:
I etap – od 5 września 2017 r. do 30 września 2017 r.
II etap – od 1 października 2017 r. do 31 października 2017 r.
III etap – od 1 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
IV etap – od 1 stycznia 2018 r. do 28 lutego 2018 r.

Typy projektów kwalifikujące się do dofinansowania:
Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

Dofinansowanie stanowi: regionalną pomoc, pomoc na usługi doradcze, pomoc na prace rozwojowe, pomoc de minimis.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:
679 000 000,00 zł

Maksymalna intensywność dofinansowania:
na prace rozwojowe: 35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców; 45% kosztów kwalifikowalnych dla mikro- i małych przedsiębiorców.
na usługi doradcze: 50 % kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem:
5 000 000,00 zł – dla mikro i małych przedsiębiorców
10 000 000,00 zł – dla średnich przedsiębiorców

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem:
50 000 000,00 euro

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu na prace rozwojowe:
1 000 000,00 zł

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu na usługi doradcze:
1 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania:
20 000 000,00 zł, w tym:
na prace rozwojowe: 450 000,00 zł;
na usługi doradcze: 500 000,00 zł.

Link do konkursu na stronie PARP:
http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-poddzialania-3-2-1-badania-na-rynek-iii-nabor-2017-ogolny


Program:

 

Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020

Działanie:
1.4 Wzór na konkurencję – Etap I

Termin składania wniosków:
od 13 września 2017 do 15 listopada 2018

Typy projektów kwalifikujące się do dofinansowania:
Przeprowadzenie audytu wzorniczego u beneficjenta i opracowanie strategii wzorniczej.
Wybór wykonawcy audytu wzorniczego przez wnioskodawcę musi nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej (makroregion Polski Wschodniej – oznacza obszar obejmujący następujące województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko – mazurskie) potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:
5 000 000,00 zł

Maksymalna intensywność dofinansowania:
85% kosztów kwalifikowalnych

Maksymalna kwota dofinansowania:
100 000,00 zł, w tym:

Link do konkursu na stronie PARP:
http://popw.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-dla-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-poddzialania-1-4-popw-etap-i-rok-2017


 

Program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

Działanie:
1.5 Bon na innowacje

Termin składani wniosków:

od 31.10.2017 r. do 30.11.2017

Typy projektów kwalifikujące się do dofinansowania:

Projekty polegające na zakupie wyników prac B+R, związanych z wdrożeniem lub rozwojem produktu/usługi/technologii (pod warunkiem przeprowadzenia prac rozwojowych uzupełniających/dostosowujących produkt/usługę/technologię do specyfiki przedsiębiorstwa). Dodatkowo, przy realizacji projektu polegającego na zakupie wyników prac B+R wsparciem mogą zostać objęte koszty usług w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, koszty dostępu do specjalistycznych baz danych oraz koszty usług w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań.
Projekty polegające na zakupie usług badawczo-rozwojowych, w zakresie:

opracowania nowej lub udoskonalonej usługi, produktu, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego, w tym opracowanie cech technicznych i/lub użytkowych, projektu inżynierskiego – konstrukcyjnego, technologicznego, oprzyrządowania itp.;
opracowania prototypów, projektów pilotażowych lub demonstracyjnych;
testowania i walidacji nowych lub ulepszonych produktów/usług/technologii w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania;
dodatkowo, przy realizacji projektu polegającego na zakupie wyników prac B+R wsparciem mogą zostać objęte koszty usług w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, koszty dostępu do specjalistycznych baz danych oraz koszty usług w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań
Projekty polegające na zakupie usług doradczych w zakresie ochrony własności intelektualnej, związane z przygotowaniem zgłoszenia patentowego/wzoru użytkowego, dotyczące: wykonania badań, analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia oraz opłaty dotyczące dokonania zgłoszenia.


Podmiotami, od których mogą zostać zakupione wyniki prac B+R lub usługi przeprowadzenia prac B+R mogą być wyłącznie:
a) jednostka naukowa w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy, międzynarodowy instytut naukowy, Polska Akademia Umiejętności, inna jednostka organizacyjna będąca organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę
b) spółka celowa uczelni lub spółka celowa jednostki naukowej
c) centrum transferu technologii uczelni
d) przedsiębiorca posiadający status centrum badawczorozwojowego.

Pomoc udzielana w ramach Działania ma charakter pomocy de minimis.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu:
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Planowana kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:
12 747 900,00 zł


Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu:
85%

Minimalna wartość projektu:
15 000,00 PLN

Maksymalna wartość projektu:
brak ograniczeń

Maksymalna kwota wsparcia:
100 000,00 PLN
 

Link do konkursu:

http://lawp.rpo.lubelskie.pl/lawp/nabor-1094-1_5_bon_na_innowacje.html