Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

tel./fax 84 686 53 93
biuro@barr.org.pl

Poręczenia zapłaty wadium

Poręczenia zapłaty wadium

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zgodnie z art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 stycznia 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DZ.U.Nr109, poz.1158, z późn. zm.) jako jeden z podmiotów uprawnionych do udzielania poręczeń zapłaty wadium udziela w/w zabezpieczeń  przedsiębiorcom mającym siedzibę na terenie województwa lubelskiego. Zabezpieczenie to udzielane jest na podstawie art. 45 ust. 6 pkt 5  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych.


Warunki udzielania poręczeń zapłaty wadium:

Fundusz Poręczeniowy BARR S.A. udziela poręczeń zapłaty wadium jednorazowo lub w ramach pakietu wadialnego (po przyzaniu limitu pakietu wadialnego beneficjent otrzymuje dowolną liczbę poręczeń aż do wyczerpania kwoty limitu).

BENEFICJENCI:

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a w szczególności mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 104-106 Ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej mające siedzibę na terenie województwa lubelskiego lub oddział na terenie województwa lubelskiego albo podejmujace inwestycję na terenie województwa lubelskiego.

SUMA PORĘCZENIA:

Maksymalna kwota udzielanego jdnorazowo poręczenia wynosi do 300.000,00 PLN, przy czym nie więcej niż 100% kwoty wynikającej ze zobowiązania objętego poręczeniem.

Limit pakietu wadialnego: od 20.000,00 PLN do 500.000,00 PLN

KOSZT:

Prowizja za udzielenie  poręczenia wynosi 0,5 % sumy poręczenia jednorazowego (nie mniej niż 100 zł)

Prowizja za przyznanie limitu pakietu wadialnego wynosi 0,5 % kwoty przyznanego limitu.

Przy poręczeniach pow. 100 tys. złotych istnieje możliwość negocjacji kwoty prowizji.

WYMAGANA DOKUMENTACJA:

1) wniosek o udzielenie poręczenia

2) dokumenty rejestrowe:

  • Potwierdzenie wpisu do CEIDG
  • Wypis z KRS-u w przypadku spółek
  • Statut lub umowa Spółki w przypadku spółek

3) dokumenty dotyczące sytuacji finansowej:

  • deklaracje roczne składane do Urzędu Skarbowego przez podmiot ubiegający się o poręczenie (np. PIT-36, PIT-37, CIT)
  • wydruk z programu księgowego lub wgląd do książki przychodów i rozchodów obrazujące aktualną sytuację finansową

Informacje:

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj
tel. 84 686 53 93
e-mail: poreczenia@barr.org.pl